ชินชเวแห่งพุกาม

ชินชเวแห่งพุกาม (พม่า: ရှင်ရွှေ, ออกเสียง: [ʃɪ̀ɴ ʃwè]) พระอัครมเหสีของ พระเจ้านรสีหบดี ของ ราชวงศ์พุกาม ของพม่า พระนางเป็นพระมารดาของพระมเหสี มิสออู แห่งพุกามและภายหลัง ปีนยะ และพระอัยยิกาทางฝ่ายพระมารดา (ยาย) ของกษัตริย์ อุซะนาที่ 1 แห่งปีนยะ และ จอซวาที่ 1 แห่งปีนยะ

ชินชเวแห่งพุกาม
ရှင်ရွှေ
พระอัครมเหสีแห่งพม่า
ดำรงพระยศประมาณ 1270 – 1287
พระสวามีพระเจ้านรสีหบดี
พระราชบุตรมิสออู (พระราชธิดา)
สีตูแห่งปีนยะ
ราชวงศ์ราชวงศ์พุกาม
ศาสนาพุทธเถรวาท