ชีนชเวแห่งพุกาม

(เปลี่ยนทางจาก ชินชเวแห่งพุกาม)

ชีนชเวแห่งพุกาม (พม่า: ရှင်ရွှေ, ออกเสียง: [ʃɪ̀ɰ̃ ʃwè]) เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้านรสีหบดีของราชวงศ์พุกามของพม่า พระนางเป็นพระมารดาของพระมเหสีมิสออูแห่งพุกามและภายหลังปี้นยะ และพระอัยยิกาทางฝ่ายพระมารดา (ยาย) ของกษัตริย์อุซะนาที่ 1 แห่งปี้นยะ และจอซวาที่ 1 แห่งปี้นยะ

ชีนชเวแห่งพุกาม
พระอัครมเหสีแห่งพม่า
ดำรงพระยศประมาณ ค.ศ. 1270–1287
พระสวามีพระเจ้านรสีหบดี
พระราชบุตรมิสออู (พระราชธิดา)
สีตูแห่งปีนยะ
ราชวงศ์ราชวงศ์พุกาม
ศาสนาพุทธเถรวาท