สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ชาติ (แก้ความกำกวม)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ชาติ หมายถึงกลุ่มคนที่มีภาษา วัฒนธรรม และ/หรือ เชื้อชาติ เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ต้องมีจุดร่วมของการเป็นชาติด้วย เช่น มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา หรือมีเป้าหมายที่ดีสำหรับการรวมเป็นชาติเดียวกันและความเจริญ


ทางบาลี นั้น

ชาติ  แปลว่า  การเกิด   ซึ่งก็มีทั้งการเกิดทางกายและการเกิดทางจิต   โดยชาติในปฏิจจสมุปบาทนี้ก็คือการเกิดทางจิต  คือจากจิตที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีความยึดถือว่ามีตัวตนใดๆเกิดขึ้น แล้วก็มีความยึดถือว่ามีตัวตนเกิดขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าเป็นชาติ หรือการเกิด

ดูเพิ่มแก้ไข