ชาติ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ชาติ อาจหมายถึง

  • ชาติ หมายถึง กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน
  • ชาติ (ศาสนาพุทธ) (/ชาด, ชา-ติ, ชาด-ติ/) หมายถึง การเกิด หรือ กำเนิด เช่นในคำ ภพชาติ
  • ชาติ (/ชาด, ชา-ติ, ชาด-ติ/) หมายถึงรส เช่นในคำ รสชาติ[1]
  • ชาติ กอบจิตติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2547 นักเขียนรางวัลซีไรต์ และรางวัลช่อการะเกด

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒