จันจิรา จันทร์โฉม

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส คนที่ 3 (พ.ศ. 2545)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ดร.​จันจิรา จันทร์โฉม (ลูกจัน) มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปี 2545 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2002 ที่ ปวยร์โตรีโก

ดร​.จันจิรา จันทร์โฉม
เกิด17 มกราคม พ.ศ. 2526 (38 ปี)
จันจิรา จันทร์โฉม
คู่สมรสนรอรรถ จันทร์กล่ำ
(พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)

ประวัติแก้ไข

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. (ปี พ.ศ. 2558)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. (ปี พ.ศ. 2552)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางเคมีและฟิสิกส์) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. (ปี พ.ศ. 2548)

ประกาศนียบัตร

  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 3 ปี 2549

ผลงานวิจัย

  • ระบบเสริมสร้างนวัตกรรมในเครือธุรกิจ : Innovation Enabling System in Conglomerates

บทความวิชาการระดับนานาชาติ

  • Janchome, J. & Thawesaengskulthai, N. (2015). "Innovation Management of Conglomerates in Thailand.” The MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015: Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society. 27-29 May 2015. Bari, Italy.
  • Janchome, J. & Thawesaengskulthai, N. (2016). "Innovation Management Framework for Thai Firms.” International Journal of Technological Learning, Innovation and Development. Vol.X, Iss.X, pp.XX. (Scopus Q2)

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ มีบุตรชาย 1 คนน

ละครแก้ไข

  • 2546 ฝนใต้
  • 2547 หลงทางรัก
  • 2548 ค้นรักสุดขอบฟ้า

อ้างอิงแก้ไข