จักษุวิทยา

(เปลี่ยนทางจาก จักษุแพทย์)

จักษุวิทยา (อังกฤษ: Ophthalmology) เป็นสาขาหนึ่งของแพทยศาสตร์ที่ศึกษากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และโรคของตา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเรียกว่า จักษุแพทย์ ซึ่งต้องผ่านการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และการศึกษาเป็นแพทย์ประจำบ้านด้านจักษุวิทยา และสอบผ่านวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์[1]

การใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์ (Slit lamp) ตรวจตาในคลินิกจักษุวิทยา

สาขาเฉพาะทางต่อยอดแก้ไข

จักษุวิทยามีสาขาวิชาเฉพาะทางต่อยอดซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคบางโรค หรือบางส่วนของตา เช่น

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข