จักรพรรดิอิงจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

จักรพรรดิอิงจง (Yingzong) สามารถหมายถึง