ฆัณฏา (สันสกฤต: घण्टा, IAST: ghaṇṭā; ทิเบต: ดริลบู) เป็นคำในภาษาสันสกฤตใช้เรียกระฆังหรือกระดิ่งที่ใช้ในศาสนพิธีของศาสนาฮินดู การสั่นกระดิ่งนี้จะสร้างเสียงที่เชื่อถือกันว่าเป็นเสียงอันเป็นมงคล มนเทียรต่าง ๆ โดยทั่วไปมีกระดิ่งโลหะหนึ่งใบติดตั้งอยู่ที่ทางเข้าให้ผู้เข้าร่วมการบูชาสั่นกระดิ่งก่อนเริ่มพิธีทรรศนะ[1] นอกจากนี้กระดิ่งจากสั่นโดยนักบวชระหว่างพิธีบูชา หรือ ยัญ – ระหว่างอารตี, ธูปะ ต่อหน้าองค์เทพ, ขณะชำระล้าง, ถวายเครื่องไนเวทย์ หรือ ปุษปาต่อองค์เทพ[2] มีระฆังและกระกิ่งบางแบบที่ผลิตออกมาเพื่อสร้างเสียงโอมกังวาลยาวนานโดยเฉพาะ[3]

ฆัณฏาขนาดใหญ่และเล็กที่จังฆูนารายัณมนเทียร ประเทศเนปาล

ระเบียงภาพ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้