บูชารี, ปูชารี (pujari) หรือ อรจักร (archaka) หมายถึงนักบวชฮินดูที่ทำหน้าที่ประกอบพิธีต่าง ๆ ใน โบสถ์พราหมณ์ เช่น พิธีบูชา, อารตี บูชารีส่วนใหญ่มาจากนักบวชที่เป็นพราหมณ์ โดยทั้งบุรุษและสตรี ล้วนเป็นบูชารีได้

บูชารีกำลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพาราณสี

ดูเพิ่ม แก้