ค่าคงตัวบ็อลทซ์มัน

ค่าคงที่บ็อลทซ์มัน (อังกฤษ: Boltzmann constant; kB หรือ k) ตั้งตามชื่อของลูทวิช บ็อลทซ์มัน นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย เป็นค่าคงที่ตัวทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานระดับอนุภาคกับอุณหภูมิ มาจากค่าคงตัวของแก๊ส (R) หารด้วยค่าคงตัวอาโวกาโดร (NA)

มีขนาดเท่ากับเอนโทรปี (พลังงานหารด้วยอุณหภูมิ)

ในปี ค.ศ. 2013 บริติช เนชั่นแนล ฟิสิกส แลปบารอทอรี ได้ใช้คลื่นไมโครเวฟและวิธีเรโซแนนซ์คลื่นเสียง เพื่อตรวจหาค่าความเร็วของเสียงในท่อแก๊ส เพื่อได้ค่าที่ถูกต้องของค่าคงที่ในสมการของบ็อลทซ์มัน พบว่าค่าที่ได้มีค่าเท่ากับ 1.380 651 56 (98) × 10−23 J K−1 โดยค่านี้ได้รับการยอมรับให้ใช้ในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศในเวลาต่อมา[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Podesta, M. D.; Underwood, R. et al. (2013). "A low-uncertainty measurement of the Boltzmann constant". Metrologia 50 (4): 354.