เอิร์ก เป็นหน่วยของพลังงานและงาน ในระบบหน่วยเซนติเมตร-กรัม-วินาที (CGS) ใช้สัญลักษณ์ย่อว่า "erg" มาจากภาษากรีกว่า ergon ซึ่งหมายถึง งาน

เอิร์ก
ระบบการวัดมาตราซีจีเอส
เป็นหน่วยของพลังงาน
สัญลักษณ์erg 
มาจาก1 erg = 1 dyn⋅cm
การแปลงหน่วย
1 erg ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   มาตราซีจีเอส   1 cm2⋅g⋅s−2
   หน่วยฐานเอสไอ   1.000000×10−7 J
   หน่วยความร้อนอังกฤษ   7.375621×10−8 ft·lbf

เอิร์กหาได้จากปริมาณของงานที่เกิดจากแรงหนึ่งดายน์กระทำต่อระยะทางหนึ่งเซนติเมตร ในหน่วยพื้นฐาน CGS มันมีค่าเท่ากับ 1 กรัม × ตารางเซนติเมตร ต่อตารางวินาที