การทักทาย เป็นอารยธรรมที่งดงามยิ่งของมวลมนุษยชาติ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้เป็นอันดับแรก เพราะว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานของชนชาติผู้เป็นเจ้าของ แต่การทักทายไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวคำพูด หรือคำทักทายเพียงอย่างเดียว แต่อาจมีการแสดงท่าทางต่างๆ ตามขนบทำเนียมประเพณี เช่น ในประเทศไทย เมื่อเราได้พบกับบุคคลที่รู้จักเรามักกล่าวคำว่า “สวัสดี” พร้อมกับยกมือไหว้ เป็นต้น เมื่อเรากล่าวคำว่า “สวัสดี” นั้นแล้ว ให้คู่สนทนาทักทายกลับด้วยคำว่า “สวัสดี” ตอบกลับไป