ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (อังกฤษ: international relations, international studies, international affairs) คือ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐเอกราชต่าง ๆ ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือ หรือ ความขัดแย้งระหว่างรัฐเอกราช [1] ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นแขนงหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ปีเดียว ณ ปาแลเดนาซียง (Palace of Nations) กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ได้มีการจัดการประชุมระหว่างรัฐบาลมากกว่า 1 หมื่นครั้ง กรุงเจนีว่าเป็นที่ว่าการขององค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในโลก

ในความหมายที่กว้างกว่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศึกษาถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐ อาทิ สงคราม การทูต การค้า และ นโยบายการต่างประเทศ[2] นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับผู้ทำกิจกรรมระหว่างประเทศ (international actor) อื่น ๆ อาทิ องค์กรระหว่างรัฐบาล (intergovernmental organization: IGO) องค์กระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐบาล (international nongovernmental organization: INGO) องค์การระหว่างประเทศ (international organization) และ องค์กรข้ามชาติ (multinational corporation: MNCs)

อ้างอิง

แก้
  1. สืบค้น 30 มกราคม พ.ศ. 2566https://polisci.wisc.edu/international-relations/
  2. รศ. ดร. สมพงศ์ ชูมาก. (2548). กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.