คลองบ้านไทร เป็นคลองในเขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทางด้านตะวันออกเชื่อมต่อกับคลองบางระมาดที่ไปเชื่อมกับคลองชักพระในเขตตลิ่งชัน ปัจจุบันคลองบ้านไทรเป็นคลองที่ช่วยระบายน้ำเป็นหลัก ในเขตทวีวัฒนามีความยาว 2,740 เมตร กว้าง 6–8 เมตร[1] ในเขตตลิ่งชันมีความยาว 5,800 เมตร กว้าง 5–25 เมตร[2]

คลองบ้านไทรตรงวัดมะกอก

บริเวณสองฝั่งคลองบ้านไทร ในอดีตเป็นบ้านสวนริมคลอง ถัดเข้าไปด้านในเป็นทุ่งนา ชาวบ้านในย่านนี้ประกอบอาชีพทำนา ใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ประชาชนในย่านนี้มีประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมายาวนานคือประเพณีสารทเดือนสิบที่นิยมทำบุญกันด้วยกระยาสารท ราว พ.ศ. 2480 ย่านคลองบ้านไทรมีตระกูลหนึ่งคือ ตระกูลสุขล้อม เป็นผู้นำในการกวนกระยาสารทในย่านนี้[3]

บริเวณจุดบรรจบของคลองบางระมาดและคลองบ้านไทร เป็นที่ตั้งของ เกาะศาลเจ้า ศาลนี้มีมานับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[4] จากหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนวัดจำปาในจารึกของวัดระบุว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดหลายวัดในเขตตลิ่งชันโดยเฉพาะทรงอุปถัมภ์วัดจำปา มีการพระราชทานที่สวนแปลงหนึ่งเป็นการกัลปนา อีกทั้งพระราชทานผลไม้จากต่างประเทศในเวลานั้นมาช่วยงานฉลองวัดจำปา ปัจจุบันชุมชนวัดจำปาตั้งอยู่หมู่ที่ 5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อยู่ริมคลองบางระมาดและคลองบ้านไทร[5]

วัดที่ตั้งอยู่ริมคลองบ้านไทร ได้แก่ วัดมณฑป วัดสมรโกฏิ วัดกระจัง วัดทอง วัดจำปา และวัดมะกอก

อ้างอิง

แก้
  1. "สำรวจคลองบ้านไทร". สำนักงานเขตทวีวัฒนา.
  2. "บัญชีคลองในเขตกรุงเทพมหานคร".
  3. สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. "การละเล่นขอทานกระยาสารทกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวคลองบ้านไทร แขวงบางระมาด เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  4. "วัดจำปา กรุงเทพมหานคร". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
  5. ยุวรี โชคสวนทรัพย์. "การปรับตัวของชุมชนเกาะศาลเจ้าภายใต้ศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติวัฒนธรรม". วารสารสังคมศาสตร์วิจัย.