คริสต์ทศวรรษ 1930

ทศวรรษ
คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์ แก้

ค.ศ. 1930 แก้

  • 25 กุมภาพันธ์ – สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทำการกระจายเสียงครั้งแรก โดยใช้ชื่อ สถานีวิทยุกรุงเทพ กระจายเสียงจากพระราชวังพญาไท ถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุแห่งชาติของประเทศไทย และเป็นวันวิทยุกระจายเสียงไทย อีกด้วย

ค.ศ. 1932 แก้

  • 24 มิถุนายน - คณะราษฎรดำเนินการปฏิวัติยึดอำนาจจากกษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย

ค.ศ. 1934 แก้

  • 2 มีนาคม - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศสละราชย์ นับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่สละราชย์สมบัติ

ค.ศ. 1939 แก้