คริสต์ทศวรรษ 1900

ทศวรรษ
คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์

แก้

ค.ศ. 1900

แก้
 • เมื่อ ร.ศ.119 (พ.ศ. 2443) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชกำเนิดโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร(โรงเรียนเบญจมบพิตรในอดีต) พระองค์ทรงกำหนดหลักสูตรแนวการสอนด้วยพระองค์เอง เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์โดยตรง ไม่ขึ้นตรงต่อกระทรวง

ค.ศ. 1903

แก้
 • สยามเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบาง ตรงข้ามเมืองจำปาศักดิ์ และเมืองมโนไพรตามสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122 เพื่อให้ฝรั่งเศสถอนทหารจากจันทบุรี

ค.ศ. 1904

แก้
 • การรุกรานทิเบตของอังกฤษ พ.ศ. 2446: กองทัพอังกฤษบุกยึดกรุงลาซาของทิเบต
 • มีการประหารชีวิตนักโทษด้วยการตัดศีรษะเป็นครั้งสุดท้ายในประเทศไทย ผู้ถูกประหารคือนางล้วน
 • ทดลองเปิดบุคคลัภย์ ซึ่งถือเป็นธนาคารแห่งแรกในสยาม
 • ประกาศเลิกใช้เงินพดด้วง ให้นำมาคืนคลังภายในหนึ่งปี

ค.ศ. 1905

แก้
 • อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เผยแพร่บทความ "On the Electrodynamics of Moving Bodies" และเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

ค.ศ. 1906

แก้
 • 10 มกราคม - รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นิติบุคคลตั้งธนาคารสยามกัมมาจลขึ้น ปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์
 • 23 มีนาคม - ไทยต้องยกดินแดนมณฑลบูรพาได้แก่เสียมราฐ พระตะบอง และศรีโสภณ ให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับจังหวัดตราดรวมถึงเกาะทั้งหลายจนถึงเกาะกูด คืนประเทศไทย

ค.ศ. 1908

แก้

4141414.

 • 10 มีนาคม - ไทยเสียดินแดนตรังกานู กลันตัน ไทรบุรี ปะลิสให้อังกฤษ
 • 29 สิงหาคม - ออกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124