คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RMU Logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University
อักษรย่อทลส. / IT
ที่อยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันก่อตั้ง23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (12 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์
สีประจําคณะ     สีน้ำเงิน
เว็บไซต์http://it.rmu.ac.th/th/

ประวัติแก้ไข

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการก่อตั้งโดยนายนิสสัย เวชชาชีวะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีประกาศจัดตั้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หรือ ICT สู่ชุมชน โดยดำเนินการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงสร้างการบริหารแก้ไข

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้[1]

 • สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
 • กลุ่มงานบริการการศึกษา
 • กลุ่มงานการเินและพัสดุ
 • ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

หน่วยงานภายในแก้ไข

หน่วยงานระดับเทียบเท่าภาควิชาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีดังนี้[2]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (TM)
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น (MTA)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (CTC)
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (GIT)

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[3]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข