คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อังกฤษ: Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan) เป็น1ใน2 คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พัฒนามาจากโรงเรียนประถมกสิกรรม ที่เปิดสอนวิชาชีพทางการเกษตร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 ชื่อ "โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม" เป็นโรงเรียนประเภทวิสามัญกสิกรรม สังกัดกรมวิสามัญ เปิดสอนที่ระดับประถมสามัญคือ อยู่ในเกณฑ์บังคับเรียน (ประถม 1-3) และประถมวิสามัญ (4-6) รวมเรียกว่าประถมบริบูรณ์ เปิดรับนักเรียนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2473[1]

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
ที่อยู่
วารสารวารสารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
สี  สีเขียว
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เว็บไซต์www.fat.surin.rmuti.ac.th

หลักสูตร

แก้
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิศวกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

กลุ่มเกษตรศาสตร์ (ปวส.)

 • สาขาวิชาประมง
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5 ปี)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้