คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทำการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
Engneering.png
ชื่ออังกฤษSchool of Engineering,
University of Phayao
ที่อยู่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
คณบดีรศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
สีประจำคณะ███ สีแดงเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์www.eng.up.ac.th

สาขาวิชา​แก้ไข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 4 สาขาวิชา​ ​ดังนี้​

 1. ​สาขาวิชา​วิศวกรรมโยธา
 2. ​สาขาวิชา​วิศวกรรมเครื่องกล
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ​สาขาวิชา​วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

รายนามคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 5 เมษายน พ.ศ. 2558 [1]
5 เมษายน พ.ศ. 2558 - 21 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) [2]
5 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562 (รักษาการแทน) [3]
2
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [4]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

รายนามคณะผู้บริหารในปัจจุบันแก้ไข

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ [ประวัติ] คณบดี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
3
อาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
4
ดร.อภิชาติ บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม
5
ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข