คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 9 ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University Logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University
ที่อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2534
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
วารสาร
 • วารสารวิศวกรรมศิลปากร
 • วารสาร Entech News
 • วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
สีประจําคณะ██ สีแดงตัด[1]
สัญลักษณ์พระคเณศ อยู่ตรงกลาง มีฟันเฟือง และ Electron อยู่บน Orbital
เว็บไซต์www.eng.su.ac.th
เฟซบุ๊กwww.facebook.com/entechsu

ประวัติแก้ไข

"คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" (ชื่อเดิมคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534[2] และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการที่จะผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2530 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายเปิดคณะวิชาใหม่ ที่คำนึงถึงความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก จึงมีนโยบายจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[3]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก จำนวน 65 คน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยแยกเข้าศึกษาใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาละประมาณ 20 คน ปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หน่วยงานแก้ไข

 
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สำนักงานคณบดี
 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
อาจารย์ ดร. อำนาจ สิทธัตตระกูล คณบดีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 21 เมษายน พ.ศ. 2535[4]
22 เมษายน พ.ศ. 2535 – 21 เมษายน พ.ศ. 2539[5]
22 เมษายน พ.ศ. 2539 – 21 เมษายน พ.ศ. 2543[6]
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 22 เมษายน พ.ศ. 2543 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543[7]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา หลิวเสรี รักษาการในตำแหน่งคณบดี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 – 11 มกราคม พ.ศ. 2544[8]
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 11 มกราคม พ.ศ. 2549[9]
12 มกราคม พ.ศ. 2549 – 11 มกราคม พ.ศ. 2553[10]
3
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม 11 มกราคม พ.ศ. 2544 – 28 มกราคม พ.ศ. 2546[11]
รักษาการในตำแหน่งคณบดี 29 มกราคม พ.ศ. 2546 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[12]
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาน พิมพา 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548[13]
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 – 11 มกราคม พ.ศ. 2557[14]
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร 12 มกราคม พ.ศ. 2557 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ลาออก)[15]
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561[16]
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

เกี่ยวกับคณะแก้ไข

 
ปีกตะวันออกส่วนทางเดินเชื่อมของอาคารซึ่งมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม
 
ปีกทิศเหนือของอาคารเมื่อมองจากลานเชียร์
 • บรรยากาศ
  • ถนนสีฟ้า (Blue Road) เป็นทางเข้าคณะด้านฝั่งตะวันออก ซึ่งทำด้วยแผ่นคอนกรีตสีพ้า โดยเป็นถนนแห่งเดียวในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่มีลักษณะเช่นนี้
  • ลานเชียร์ บริเวณทางเข้าคณะด้านใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่เหล่าสมาชิกชมรมเชียร์ของคณะเข้ามาทำกิจกรรมในยามค่ำคืน
  • สระเกียร์ และบริเวณสวนหย่อม เป็นสระน้ำภายในคณะ เพื่อความร่มรื่นและใช้เป็นที่พักผ่อนของนักศึกษา
  • ลานใต้คณะ สถานที่รวมตัวของนักศึกษา เป็นที่ตั้งของสโมสรนักศึกษาและเป็นลานกิจกรรมในหลาย ๆ โอกาส ทั้งยังถือเป็นส่วนบริการอาหารของคณะอีกด้วย
 • เพลงประจำคณะ

"เพลงเลือดนก" เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับสีประจำคณะ โดยได้ถูกแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะของนักศึกษาในสมัยนั้น และด้วยความช่วยเหลือของนักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จึงทำให้เป็นเพลงที่มีความไพเราะ แสดงถึงความมุ่งมั่นในจุดหมาย ความสมานสามัคคีได้อย่างดี อีกทั้งยังมีท่าประกอบการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เป็นที่จดจำได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้เนื้อเพลงยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง และชื่อคณะในเพลงยังคงเป็น "เทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เช่นเดิม แต่นักศึกษาก็ยังคงนำเพลงนี้เป็นเพลงประจำคณะ ด้วยเข้าใจว่าชื่อนั้นไม่สำคัญเท่าความหมายและอุดมการณ์ที่มีมา ถึงแม้จะมีเพลงอีกจำนวนมากมายที่เกิดขึ้น แต่เพลงประจำคณะก็ย่อมมีเพียงเพลงเดียว

 • กิจกรรมนักศึกษา
  • กิจกรรมวันไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
  • กิจกรรมรับน้อง
  • กิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญ
  • กิจกรรมเปิดโลกเทคโนฯ
  • กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า
  • กิจกรรมขอบคุณรุ่นพี่
  • กิจกรรมอำลารุ่นพี่ปี 4

เกร็ดแก้ไข

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดิมใช้ชื่อคณะว่า "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

อ้างอิงแก้ไข

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 2. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 3. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๖ ก หน้า ๓ ๖ กันยายน ๒๕๔๔
 4. คำสั่ง มศก.ที่ 1099/2533 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2533
 5. คำสั่ง มศก. ที่ 354/2535 ลงวันที่ 21 เมษายน 2535
 6. คำสั่ง มศก. ที่ 236/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539
 7. คำสั่ง มศก. ที่ 394/2543 ลงวันที่ 21 เมษายน 2543
 8. คำสั่ง มศก. ที่ 1207/2543 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543
 9. คำสั่ง มศก.ที่ 1560/2548 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548
 10. คำสั่ง มศก.ที่ 33/2549 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549
 11. คำสั่ง มศก.ที่ 27/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544
 12. คำสั่ง มศก.ที่ 150/2546 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546
 13. คำสั่ง มศก.ที่ 820/2546 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2546
 14. คำสั่ง มศก. ที่ 1824/2552 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
 15. คำสั่ง มศก.ที่ 2122/2556 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556
 16. คำสั่ง มศก. ที่ 1824/2552 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข