คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อังกฤษ: Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University) เป็นคณะที่เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[1] โดยมีคณบดีคนปัจจุบันคือผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. วนิดา วิสุทธิพานิช

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
คติพจน์ความรู้คู่คุณธรรม นำคุณภาพชีวิตสู่สังคม
ประเภทรัฐบาล
สถาปนาพ.ศ. 2535
สถาบันหลักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังกัดวิชาการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณบดีผศ.ดร. วนิดา วิสุทธิพานิช
ที่ตั้ง
63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เว็บไซต์nurse.swu.ac.th

ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุด จากการสอบแอดมิชชันใน พ.ศ. 2558[2][3]

ประวัติ แก้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการก่อตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงสนับสนุนการผลิตพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยมีแผนที่กำหนดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2534[4]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ขอความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลให้รองศาสตราจาย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรองศาสตราจาย์ ดร. ทัศนา ได้เสนอความเห็นในการจัดตั้งเป็นคณะวิชา แทนภาควิชา และได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย จึงได้ให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ประชุมตลอดระยะของการเตรียมจัดตั้ง[4]

ซึ่งในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีนิสิตรุ่นแรก 36 คน และเมื่อรองศาสตราจาย์ ดร. ทัศนา เกษียณอายุราชการ เธอได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2545[4]

ครั้นวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีนิสิตรุ่นแรก 80 คน และวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 คณะดังกล่าวได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ ที่มีการเรียนการสอนในวันเสาร์–อาทิตย์ โดยมีนิสิตรุ่นแรก 97 คน[4]

ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เน้นรับผู้เข้าศึกษาต่อที่มีความรู้ด้านชีววิทยาและเคมี ส่วนการรับน้องจะเป็นเอกลักษณ์ในด้านการดูแลรุ่นน้องให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความสุภาพเรียบร้อย และเป็นมิตรกับคณะอื่นทุกคณะ[5]

กิจกรรมเพื่อสังคม แก้

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร[6] และวันที่ 23 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน ทางสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลทางการกีฬา" โดยมีอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำความรู้ไปใช้ และถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตน[7]

บุคคลที่มีชื่อเสียง แก้

  • รองศาสตราจาย์ ดร. ทัศนา บุญทอง – นายกสภาการพยาบาล และคณบดีผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ้างอิง แก้

  1. "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ระบบรับรองคุณวุฒิ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-07-19. สืบค้นเมื่อ 2021-07-28.
  2. "สาธิต มศว."คว้าคะแนนแอดมิชันสูงสุดปี 58 - โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป
  3. 'พยาบาลฯ มศว' ยอดฮิตแอดมิชชั่น '58 - Voice TV
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
  5. ขยัน ถึก บึกบึนเท่านั้น! เจาะลึกการเรียนพยาบาลฝึกหัดที่มศว
  6. สร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียน! กทม.เร่งฉีดวัคซีนให้ครู-บุคลากรการศึกษา 8,000 คน
  7. กรมพลศึกษาใช้เวชศาสตร์การกีฬาดูแลการออกกำลังกายประชาชน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้