การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 (ส.อบจ. เชียงใหม่) เป็นการเลือกตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสภาฝ่ายนิติบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเลือกตั้งที่จัดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนสมาชิกสภาทั้งสิ้น 42 ที่นั่ง จาก 42 เขตเลือกตั้งทั่วจังหวัด

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

← พ.ศ. 2555 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ครั้งต่อไป →

42 ที่นั่งในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ต้องการ 22 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ลงทะเบียน1,285,601
ผู้ใช้สิทธิ926,586 (72.07%; เพิ่มขึ้น N/A จุดร้อยละ)
  First party Second party
 
พรรค เพื่อไทย กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม
เลือกตั้งล่าสุด 12 30
ที่นั่งที่ชนะ 21 21
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 9 ลดลง 9
คะแนนเสียง 369,444 371,181
% 46.31 46.53


ผลการเลือกตั้งแบ่งตามเขตเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้สมัครในสังกัดพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครในสังกัดกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้จำนวนที่นั่งเท่ากันคือ 21 ที่นั่ง ทำให้ไม่มีฝ่ายใดได้เป็นฝ่ายข้างมากในสภา[1]

ที่มา แก้

การแบ่งเขตการเลือกตั้ง แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 42 เขตเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภา อบจ. เขตละ 1 คน มี 12 อำเภอที่มีมากกว่า 1 เขตเลือกตั้ง ส่วนอีก 13 อำเภอที่เหลือ ถือเอาเขตอำเภอเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[2]

อำเภอเมืองเชียงใหม่มีจำนวนเขตเลือกตั้งมากที่สุด เป็นจำนวน 5 เขต[2] เขตอำเภอจอมทองมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด จำนวน 52,646 คน เขตอำเภอกัลยาณิวัฒนามีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด จำนวน 9,102 คน[1]

ผู้สมัคร แก้

การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมแล้ว 140 คน เขตที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ อำเภอสันป่าตอง เขต 1 มีผู้สมัครรวม 6 คน ส่วนเขตที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เขต 4, อำเภอสันกำแพง เขต 1, อำเภอหางดง เขต 1 และ 2, อำเภอกัลยาณิวัฒนา, อำเภอดอยเต่า, อำเภอดอยหล่อ, อำเภอสะเมิง มีผู้สมัครเพียงเขตละ 2 คน

พรรคเพื่อไทย และกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครบทั้ง 42 เขต กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ 16 เขต กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่ 3 เขต และมีผู้สมัครไม่สังกัดกลุ่มใด ๆ ทั้งสิ้น 37 คน[1]

ผลการเลือกตั้ง แก้

ภาพรวม แก้

สังกัด จำนวนผู้สมัคร คะแนนเสียง ที่นั่ง
คะแนน % จำนวน +/–
พรรคเพื่อไทย 42 369,444 46.31 21  9
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม 42 371,181 46.53 21  9
ผู้สมัครอิสระ 37 43,695 5.47 0
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ 16 11,060 1.39 0
กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่ 3 2,401 0.30 0
ผลรวมคะแนนสมบูรณ์ 140 797,781 100.00 42
บัตรดี 797,781 86.10
บัตรเสีย 55,107 5.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 73,698 7.95
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 926,586 72.07
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,285,601 100.00
ที่มา: สถิติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2563 เก็บถาวร 2022-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คะแนนเสียง
พรรคเพื่อไทย
  
46.31%
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม
  
46.53%
อื่น ๆ
  
7.16%
 
21
21
เพื่อไทย
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม


เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดได้แก่ อำเภอแม่วาง ร้อยละ 81.18 ส่วนเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เขต 2 ร้อยละ 59.74[1]

แยกรายเขต แก้

ผลการเลือกตั้ง ส.อบจ. เชียงใหม่ แสดงรายเขต
ผลการเลือกตั้ง ส.อบจ. เชียงใหม่ แสดงกลุ่มสังกัดที่ได้ที่นั่งมากที่สุดในแต่ละอำเภอ
▇  พรรคเพื่อไทย
▇  กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม
เมืองเชียงใหม่ฝางสันทรายดอยสะเก็ดหางดงสันกำแพงสันป่าตองแม่อายเชียงดาวสารภีแม่แตงแม่ริมจอมทองไชยปราการดอยเต่าดอยหล่อพร้าวแม่แจ่มแม่วางแม่ออนสะเมิงเวียงแหงอมก๋อยฮอดกัลยาณิวัฒนา

อำเภอเมืองเชียงใหม่ แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลสันผีเสื้อ ตำบลฟ้าฮ่าม (ยกเว้นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่) ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลท่าศาลา และตำบลหนองหอย (เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมบูรณ์ บุญเรือง (1) 12,973 64.81
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม จีราภรณ์ อยู่สาตร์ (2) 6,317 31.56
ผู้สมัครอิสระ สุรีย์รัตน์ แสงโสด (3) 728 3.64
ผลรวม 20,018 100.00
บัตรดี 20,018 83.11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,036 12.61
บัตรเสีย 1,032 4.28
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,086 64.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 37,210 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลศรีภูมิ ตำบลพระสิงห์ ตำบลหายยา ตำบลช้างคลาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร (1) 10,736 61.95
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม พจนารถ ศรียารัณย (2) * 6,158 35.53
ผู้สมัครอิสระ ธนภร นาราธนานันท์ (3) 436 2.52
ผลรวม 17,330 100.00
บัตรดี 17,330 83.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,394 11.52
บัตรเสีย 1,063 5.11
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 20,787 59.74
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 34,798 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 3 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยตำบลหนองหอย (ยกเว้นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่) ตำบลป่าแดด ตำบลวัดเกต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จิรันภรณ์ เตโชฬาร (1) 11,237 61.10
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม พงษ์เดช เชาวน์ประยูร (2) * 6,393 34.76
ผู้สมัครอิสระ ธนวัตน์ ฉัตรมงคลพันธ์ (3) 762 4.14
ผลรวม 18,392 100.00
บัตรดี 18,392 82.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,974 13.28
บัตรเสีย 1,037 4.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 22,403 61.97
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 36,152 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 4 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยตำบลช้างม่อย ตำบลป่าตัน ตำบลช้างเผือก ตำบลฟ้าฮ่าม (เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย โกวิทย์ พิริยะอานันต์ (1) 9,942 60.04
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม สุภาพร แสนสุข (2) 6,618 39.96
ผลรวม 16,560 100.00
บัตรดี 16,560 81.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,633 12.94
บัตรเสีย 1,159 5.69
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 20,352 60.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 33,669 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 5 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พิรุณ พลฤทธิ์ (1) 11,013 57.28
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ธวัชชัย กูลนรา (2) 7,249 37.70
กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่ สิบเอก ปฐมพงศ์ พลับพลาทอง (3) 966 5.02
ผลรวม 19,228 100.00
บัตรดี 19,228 80.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,736 15.59
บัตรเสีย 1,001 4.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 23,965 60.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 38,446 100.00

อำเภอฝาง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลเวียง และตำบลแม่คะ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม นงลักษณ์ เตียตระกูล (2) * 7,851 55.61 '
เพื่อไทย จ่าสิบตรี วัฒนะ ณ เชียงใหม่ (1) 4,200 29.75
ผู้สมัครอิสระ สุคำ ฐาปนาวิทยากุล (4) 1,349 9.56
ผู้สมัครอิสระ สมคิด ไชย์คำ (3) 717 5.08
ผลรวม 14,117 100.00
บัตรดี 14,117 86.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,110 6.79
บัตรเสีย 1,124 6.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 16,351 67.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,286 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลม่อนปิ่น ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลสันทราย และตำบลแม่งอน (เฉพาะหมู่ที่ 5)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม อดุลย์ บุญใส (2) * 8,342 60.26 '
เพื่อไทย อารีย์ สุริยะ (1) 4,970 35.90
ผู้สมัครอิสระ กฤษณ์พีรัช กรณ์กุลรัศมี (3) 275 1.99
ผู้สมัครอิสระ มฤคินทร์ ตาไฝ (4) 256 1.85
ผลรวม 13,843 100.00
บัตรดี 13,843 91.29
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 607 4.00
บัตรเสีย 715 4.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 15,165 73.29
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,692 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 3 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยตำบลแม่สูน ตำบลแม่ข่า และตำบลแม่งอน (ยกเว้นหมู่ที่ 5)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม จำนงค์ วงค์เครา (2) * 7,223 47.16 '
เพื่อไทย สายันต์ ปัญโญ (1) 6,289 41.06
ผู้สมัครอิสระ วิทยา อินทรีพงค์ (4) 1,030 6.73
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ วัชรากรณ์ ภูวรินทร์ยศกุล (3) 775 5.06
ผลรวม 15,317 100.00
บัตรดี 15,317 89.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,030 5.99
บัตรเสีย 855 4.97
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 17,202 71.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,134 100.00

อำเภอสันทราย แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ ตำบลป่าไผ่ ตำบลหนองแหย่ง และตำบลเมืองเล็น

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม สุพจน์ กองเงิน (2) * 13,108 55.04 '
เพื่อไทย สังคม แสนบุดดี (1) 10,268 43.12
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ กันตภณ พัฒนเพธานน (3) 439 1.84
ผลรวม 23,815 100.00
บัตรดี 23,815 86.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,299 8.39
บัตรเสีย 1,280 4.67
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 27,394 76.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 35,800 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม และตำบลสันทรายหลวง (ยกเว้นหมู่ที่ 3 4 และ 9)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศรัณญ์ ใจคำ (1) 10,772 53.94
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม สุพล ณ วิชัย (2) * 8,255 41.33
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ ร้อยตรี ปวิช พงษ์มณี (3) 570 2.85
ผู้สมัครอิสระ สุรศักดิ์ ภีระคำ (4) 375 1.88
ผลรวม 19,972 100.00
บัตรดี 19,972 84.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,770 11.79
บัตรเสีย 758 3.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 23,500 67.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 34,938 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 3 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยตำบลสันป่าเปา ตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร และตำบลสันทรายหลวง (เฉพาะหมู่ที่ 3 4 และ 9)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย มยุรา ตุ่นแก้ว (1) 10,134 49.38
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม การุณ คุณยศยิ่ง (2) * 9,911 48.30
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ ยุทธพงษ์ แสนพรหม (3) 477 2.32
ผลรวม 20,522 100.00
บัตรดี 20,522 84.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,671 11.06
บัตรเสีย 954 3.95
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,147 66.40
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 36,364 100.00

อำเภอดอยสะเก็ด แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลลวงเหนือ ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ ตำบลแม่โป่ง ตำบลป่าป้อง และตำบลตลาดขวัญ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เสฏฐวัฒน์ เสทธะยะ (1) 8,225 41.68
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม นันท์ เครือนพรัตน์ (2) 6,764 34.27
ผู้สมัครอิสระ วิรัช บัวชุม (4) 3,399 17.22
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ มงคล สุนทรแก้ว (3) 1,348 6.83
ผลรวม 19,736 100.00
บัตรดี 19,736 87.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,846 8.17
บัตรเสีย 1,006 4.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 22,588 74.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 30,146 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลสันปูเลย ตำบลป่าลาน ตำบลสำราญราษฎร์ ตำบลสง่าบ้าน ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน และตำบลแม่คือ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ฉลอง เครื่องนันตา (1) 11,784 65.42
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม จินตนา แท่นงาม (2) 5,355 29.73
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ สรพงศ์ บุญธรรม (3) 874 4.85
ผลรวม 18,013 100.00
บัตรดี 18,013 82.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,570 11.84
บัตรเสีย 1,131 5.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 21,714 72.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 30,071 100.00

อำเภอหางดง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลบ้านปง ตำบลหนองควาย ตำบลสันผักหวาน และตำบลบ้านแหวน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิทยาลักษณ์ สามใจ (1) * 12,011 59.65
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ประถมาภรณ์ เวียงนาค (2) 8,124 40.35
ผลรวม 20,135 100.00
บัตรดี 20,135 81.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,035 12.35
บัตรเสีย 1,403 5.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,573 70.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 35,033 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลน้ำแพร่ ตำบลหางดง ตำบลหารแก้ว ตำบลหนองแก๋ว ตำบลขุนคง ตำบลสบแม่ข่า และตำบลหนองตอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช (1) 14,558 60.62
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ฌาญาณนันท์ สุริยา (2) * 9,458 39.38
ผลรวม 24,016 100.00
บัตรดี 24,016 83.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,920 10.21
บัตรเสีย 1,664 5.82
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28,600 78.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 36,612 100.00

อำเภอสันกำแพง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา และตำบลสันกำแพง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล (1) * 11,157 55.39
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ยงยุทธ กำตุ้ย (2) 8,984 44.61
ผลรวม 20,141 100.00
บัตรดี 20,141 84.05
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,673 11.15
บัตรเสีย 1,150 4.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 23,964 68.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 35,106 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลแม่ปูคา ตำบลห้วยทราย ตำบลร้องวัวแดง ตำบลทรายมูล ตำบลแช่ช้าง ตำบลบวกค้าง และตำบลออนใต้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ณัฐกฤตา พ่วงตรง (1) 13,894 53.29
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ชำนาญ พุงขาว (2) 11,003 42.20
ผู้สมัครอิสระ ร้อยตรี รักชาติ อินทรีย์ (4) 467 1.79
กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่ สุจินต์ เขื่อนวงค์วิน (5) 364 1.40
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ วัลลพ มูลก้อนแก้ว (3) 347 1.33
ผลรวม 26,075 100.00
บัตรดี 26,075 90.28
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,946 6.74
บัตรเสีย 861 2.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28,882 79.77
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 36,205 100.00

อำเภอสันป่าตอง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลบ้านแม ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลสันกลาง ตำบลยุหว่า และตำบลทุ่งต้อม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุริยนต์ ปันทะนะ (1) * 9,497 43.89
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม คำมูล กันทา (2) 8,156 37.70
ผู้สมัครอิสระ มนตรี พรมวัน (4) 1,593 7.36
ผู้สมัครอิสระ ธนเชษฐ นามวงค์ (6) 1,102 5.09
ผู้สมัครอิสระ นิรันดร์ ชุ่มศรี (5) 736 3.40
ผู้สมัครอิสระ ฉลวย ยาวิลาศ (3) 553 2.56
ผลรวม 21,637 100.00
บัตรดี 21,637 89.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,654 6.85
บัตรเสีย 838 3.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,129 78.46
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 30,753 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลทุ่งสะโตก ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะขามหลวง ตำบลมะขุนหวาน ตำบลท่าวังพร้าว และตำบลแม่ก๊า

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นพดล ทรายมูล (1) 14,724 67.15
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม พิศณุ ไชยนิเวศน์ (2) 5,386 24.56
ผู้สมัครอิสระ ประเสริฐ วรกานต์ศักดิ์ (3) 1,069 4.88
ผู้สมัครอิสระ ทักษิณ กันทา (4) 747 3.41
ผลรวม 21,926 100.00
บัตรดี 21,926 86.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,027 8.03
บัตรเสีย 1,278 5.07
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,231 79.66
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 31,674 100.00

อำเภอแม่อาย แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลมะลิกา ตำบลแม่นาวาง และตำบลท่าตอน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม นิพนธ์ ใจวงค์ (2) * 7,072 49.71 '
เพื่อไทย วรพงษ์ วรคันธา (1) 6,795 47.77
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ ศิลป์ไทย ติยานุพันธุ์ (3) 359 2.52
ผลรวม 14,226 100.00
บัตรดี 14,226 87.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 493 3.03
บัตรเสีย 1,547 9.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 16,266 65.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,757 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลแม่สาว ตำบลแม่อาย ตำบลสันต้นหมื้อ และตำบลบ้านหลวง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม วัฒนา สุวรรณ์ (2) * 8,218 53.14 '
เพื่อไทย วิชัย ใจพิแสง (1) 6,739 43.58
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ ณัฐพศิน ปินธง (4) 343 2.22
ผู้สมัครอิสระ สำราญ นวลแก้ว (3) 164 1.06
ผลรวม 15,464 100.00
บัตรดี 15,464 89.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 739 4.26
บัตรเสีย 1,154 6.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 17,357 71.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,237 100.00

อำเภอเชียงดาว แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลเมืองคอง ตำบลเชียงดาว ตำบลแม่นะ ตำบลปิงโค้ง ตำบลเมืองงาย (เฉพาะหมู่ที่ 4 5 8 10 ในเขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และเฉพาะหมู่ 4 10 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองงาย) และตำบลทุ่งข้าวพวง (เฉพาะหมู่ที่ 5)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม พิพัฒน์พงศ์ เดชา (2) * 13,593 69.57 '
เพื่อไทย ศักดิ์ดาว ห่านตระกูล (1) 5,532 28.31
ผู้สมัครอิสระ ธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ (3) 413 2.11
ผลรวม 19,538 100.00
บัตรดี 19,538 86.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,547 6.84
บัตรเสีย 1,529 6.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 22,614 69.78
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 32,408 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลเมืองงาย (เฉพาะเขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำยกเว้นหมู่ที่ 4 5 8 10 และเฉพาะเขตเทศบาลตำบลเมืองงายยกเว้นหมู่ที่ 4 10) ตำบลทุ่งข้าวพวง (ยกเว้นหมู่ที่ 5) และตำบลเมืองนะ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สัญญา ไวยเนตร (1) 4,452 39.06
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เหรียญ ก้อนพัน (2) * 4,043 35.47
ผู้สมัครอิสระ เจริญ ธรรมบัณฑิต (4) 1,486 13.04
ผู้สมัครอิสระ พิเนตร เรือแก้ว (5) 1,084 9.51
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ จารุพร การะหงษ์ (3) 334 2.93
ผลรวม 11,399 100.00
บัตรดี 11,399 88.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 477 3.71
บัตรเสีย 978 7.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 12,854 62.43
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,591 100.00

อำเภอสารภี แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลไชยสถาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศุภกานต์ สุประการ (1) * 11,570 57.63
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ชัยชนะ ตนะกุล (2) 7,434 37.03
กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่ ปรีชาพล รัตนมณี (3) 1,071 5.34
ผลรวม 20,075 100.00
บัตรดี 20,075 82.76
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,022 12.46
บัตรเสีย 1,159 4.78
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,256 71.23
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 34,053 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลสันทราย ตำบลขัวมุง ตำบลท่ากว้าง ตำบลดอนแก้ว ตำบลหนองแฝก ตำบลสารภี ตำบลชมภู และตำบลป่าบง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชูเดช เกตุชูรัตน์ (1) 11,538 47.74
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ยุทธนา สุวรรณ (2) ✔️ 11,491 47.54
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ วีรินทร์พิมล สุพรรณกุล (3) 1,141 4.72
ผลรวม 24,170 100.00
บัตรดี 24,170 86.22
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,582 9.21
บัตรเสีย 1,282 4.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28,034 79.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 35,288 100.00

อำเภอแม่แตง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลป่าแป๋ ตำบลสบเปิง ตำบลสันป่ายาง ตำบลบ้านช้าง ตำบลขี้เหล็ก และตำบลสันมหาพน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชาติชาย พานิช (1) 9,905 58.65
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม อารีย์ ชัยขัน (2) * 5,780 34.22
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ สอาด ดอนแก้ว (3) 1,204 7.13
ผลรวม 16,889 100.00
บัตรดี 16,889 83.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,705 8.41
บัตรเสีย 1,670 8.24
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 20,264 71.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,494 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลกึ้ดช้าง ตำบลเมืองก๋าย ตำบลแม่แตง ตำบลอินทขิล ตำบลบ้านเป้า ตำบลช่อแล และตำบลแม่หอพระ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม อิ่นคำ ฟองสมุทร์ (2) 11,276 60.00 '
เพื่อไทย ทิง วรวงษ์ (1) 7,037 37.45
ผู้สมัครอิสระ ร้อยตำรวจเอก มานิตย์ จันณะคำ (3) 480 2.55
ผลรวม 18,793 100.00
บัตรดี 18,793 86.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,411 6.52
บัตรเสีย 1,437 6.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 21,641 73.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 29,413 100.00

อำเภอแม่ริม แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยตำบลสะลวง ตำบลขี้เหล็ก ตำบลสันโป่ง ตำบลริมเหนือ ตำบลริมใต้ และตำบลเหมืองแก้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปฏิญญา ยาสมุทร์ (1) 9,155 44.67
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม มนัส คำจันทร์ (2) 5,883 28.71
ผู้สมัครอิสระ จีรพงษ์ เรือนน้อย (5) 2,683 13.09
ผู้สมัครอิสระ พันตำรวจโท ณัฐกิตติ์ อัจฉวิยะสกุล (3) 2,016 9.84
ผู้สมัครอิสระ อาณาจักร อู่ทอง (4) 757 3.69
ผลรวม 20,494 100.00
บัตรดี 20,494 84.31
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,754 11.33
บัตรเสีย 1,060 4.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,308 72.13
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 33,701 100.00

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยตำบลห้วยทราย ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง ตำบลแม่สา และตำบลดอนแก้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม สมชิด กันธะยา (2) * 10,653 53.86 '
เพื่อไทย มนตรี ลิ้มคำ (1) 7,737 39.12
ผู้สมัครอิสระ นิกร แจ้งแสง (3) 922 4.66
ผู้สมัครอิสระ มงคล บุญล้ำ (4) 468 2.37
ผลรวม 19,780 100.00
บัตรดี 19,780 83.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,646 11.23
บัตรเสีย 1,143 4.85
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 23,569 69.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 34,142 100.00

อำเภอจอมทอง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอจอมทองทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ยงยุทธ์ ยาวิชัย (2) * 22,022 61.15 '
เพื่อไทย ปกรณ์ กันทะจันทร์ (1) 13,990 38.85
ผลรวม 36,012 100.00
บัตรดี 36,012 85.54
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,463 5.85
บัตรเสีย 3,625 8.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 42,100 79.97
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,646 100.00

อำเภอไชยปราการ แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอไชยปราการทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม วิชาญ จันทร์พุธ (2) 8,198 45.65 '
เพื่อไทย ไชยวัฒน์ ใหญ่พงศ์ (1) 7,365 41.01
ผู้สมัครอิสระ ชยดล พรหมมะจักร (3) 1,334 7.43
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ อดิศร อยู่ศิริ (4) 1,063 5.92
ผลรวม 17,960 100.00
บัตรดี 17,960 89.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 957 4.79
บัตรเสีย 1,078 5.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 19,995 66.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 29,874 100.00

อำเภอดอยเต่า แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอดอยเต่าทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ทะนงศักดิ์ วีระ (2) * 12,259 81.72 '
เพื่อไทย สมชาญ อมรบุตร (1) 2,743 18.28
ผลรวม 15,002 100.00
บัตรดี 15,002 88.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 521 3.08
บัตรเสีย 1,409 8.32
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 16,932 77.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,956 100.00

อำเภอดอยหล่อ แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอดอยหล่อทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยหล่อ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ประเสริฐ ทรงคำ (2) * 8,161 52.74 '
เพื่อไทย ธาดา พรหมเสนใจ (1) 7,313 47.26
ผลรวม 15,474 100.00
บัตรดี 15,474 90.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 795 4.67
บัตรเสีย 755 4.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 17,024 80.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,118 100.00

อำเภอพร้าว แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอพร้าวทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอพร้าว เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม จำเริญ ย่างไพบูลย์ (2) * 15,286 59.04 '
เพื่อไทย พรพิมล สิริเจริญพร (1) 9,403 36.32
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ พิสิษฐ์ โรจนะบริบูรณ์ (3) 1,203 4.65
ผลรวม 25,892 100.00
บัตรดี 25,892 88.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,366 4.69
บัตรเสีย 1,880 6.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 29,138 73.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 39,637 100.00

อำเภอแม่แจ่ม แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่แจ่มทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม วิเชียร โมตาลี (2) 16,002 51.01 '
เพื่อไทย บวร สุริยะชัยพันธ์ (1) 10,374 33.07
ผู้สมัครอิสระ สุนทร มาลีการุณกิจ (4) 3,226 10.28
ผู้สมัครอิสระ ธีรพงษ์ บุญเทียม (3) 1,768 5.64
ผลรวม 31,370 100.00
บัตรดี 31,370 89.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,017 2.90
บัตรเสีย 2,626 7.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,013 79.29
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 44,159 100.00

อำเภอแม่วาง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่วางทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม วัลลภ แก้วมา (2) 6,948 39.19 '
เพื่อไทย สิงห์คำ ภูวินศักดิ์สกุล (1) ✔️ 5,901 33.28
ผู้สมัครอิสระ มานิต ยอดนิศามณี (3) 2,832 15.97
ผู้สมัครอิสระ จรัส แสนอุนันต์ (4) 2,049 11.56
ผลรวม 17,730 100.00
บัตรดี 17,730 87.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,386 6.80
บัตรเสีย 1,254 6.16
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 20,370 81.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 25,091 100.00

อำเภอแม่ออน แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่ออนทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม วรรณา สุภาเฟย (2) 5,309 42.78 '
เพื่อไทย ผจญ สุขติ๊บ (1) 3,723 30.00
ผู้สมัครอิสระ อุทัย ปวงอูป (4) 2,258 18.19
ผู้สมัครอิสระ ยงยุทธ จันทวรรณ์ (5) 847 6.83
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ ประสิทธิ์ นางเมาะ (3) 274 2.21
ผลรวม 12,411 100.00
บัตรดี 12,411 89.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 792 5.71
บัตรเสีย 662 4.77
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 13,865 79.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 17,416 100.00

อำเภอสะเมิง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอสะเมิงทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสะเมิง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ประสิทธิ์ แสงจันทร์ (2) * 7,904 65.49 '
เพื่อไทย เวโรจน์ โกฏฉกรรจ์ (1) 4,165 34.51
ผลรวม 12,069 100.00
บัตรดี 12,069 87.28
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 761 5.50
บัตรเสีย 998 7.22
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 13,828 76.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 17,967 100.00

อำเภอเวียงแหง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเวียงแหงทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม สุรชัย อินเฟย (2) * 5,207 70.40 '
เพื่อไทย นิรันดร์ จิ่งตามน (1) 1,880 25.42
กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ พันตำรวจโท นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา (3) 309 4.18
ผลรวม 7,396 100.00
บัตรดี 7,396 91.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 206 2.54
บัตรเสีย 497 6.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 8,099 64.77
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12,505 100.00

อำเภออมก๋อย แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภออมก๋อยทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภออมก๋อย เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ณัฐวุฒิ มารุ่งเรือง (1) 14,297 54.88
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ลอยพอ สุริยบุปผา (2) * 10,898 41.83
ผู้สมัครอิสระ ภูวนัตถ์ วนาไพร (2) 857 3.29
ผลรวม 26,052 100.00
บัตรดี 26,052 85.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 694 2.28
บัตรเสีย 3,718 12.20
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 30,468 73.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 41,339 100.00

อำเภอฮอด แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอฮอดทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฮอด เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม สงบ กันทะแก้ว (1) * 12,202 55.03 '
เพื่อไทย ประเสริฐ ทาหล้า (2) 7,518 33.91
ผู้สมัครอิสระ พรชัย ชาติบุรุษ (3) 2,188 9.87
ผู้สมัครอิสระ ธนพัฒน์ ปฏิกา (4) 265 1.20
ผลรวม 22,173 100.00
บัตรดี 22,173 84.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,286 4.90
บัตรเสีย 2,810 10.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26,269 78.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 33,618 100.00

อำเภอกัลยาณิวัฒนา แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอกัลยาณิวัฒนาทั้งอำเภอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม บุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ (2) * 4,687 70.85 '
เพื่อไทย มณฑล บรรณพร (1) 1,928 29.15
ผลรวม 6,615 100.00
บัตรดี 6,615 90.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 147 2.02
บัตรเสีย 527 7.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 7,289 80.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9,102 100.00

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "🗳 สถิติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ – เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและ นายกอบจ.เชียงใหม่ 2563". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-17. สืบค้นเมื่อ 2022-10-17.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่" (PDF). 2020-10-29. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-17. สืบค้นเมื่อ 2022-10-17.

ดูเพิ่มเติม แก้