การเปรียบเทียบยศทหารแวร์มัคท์

ตารางนี้แสดง การเปรียบเทียบยศทหารนาซีเยอรมนี โดยเทียบกับยศของ แวร์มัคท์ และ กำลังกึ่งทหารของพรรคนาซี ซึ่งบังคับใช้ระหว่าง ค.ศ. 1933 ถึง ค.ศ. 1945.[1]

ตารางเปรียบเทียบยศแก้ไข

สัญญาบัตรแก้ไข

รหัสเทียบยศ
โดย NATO
ชั้นพิเศษ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
 
ทัพบก & ทัพอากาศ
[2][3]
 
จอมพลไรช์
Reichsmarschall
                     
จอมพล
Generalfeldmarschall
พลเอกอาวุโส
Generaloberst
พลเอก
General
พลโท
Generalleutnant
พลตรี
Generalmajor
พันเอก
Oberst
พันโท
Oberstleutnant
พันตรี
Major
ร้อยเอก
Hauptmann
ร้อยโท
Oberleutnant
ร้อยตรี
Leutnant
 
ทัพเรือ
[4]
                       
จอมพลเรือ
Großadmiral
พลเรือเอกอาวุโส
Generaladmiral
พลเรือเอก
Admiral
พลเรือโท
Vizeadmiral
พลเรือตรี
Konteradmiral
พลเรือจัตวา
Kommodore
นาวาเอก
Kapitän zur See
นาวาโท
Fregattenkapitän
นาวาตรี
Korvettenkapitän
เรือเอก
Kapitänleutnant
เรือโท
Oberleutnant zur See
เรือตรี
Leutnant zur See
 
ฝ่ายปกครองทหาร
[3]
ไม่มีเทียบเท่า
                 
พลกำกับการเอก
Generaloberstabsintendant
พลกำกับการโท
Generalstabsintendant
พลกำกับการตรี
Korpsintendant
ตุลาการอัยการศึก
Oberkriegsgerichtsrat
พลาธิการทหาร
Oberintendanturrat
อาชาธิการทหาร
Remontenvorsteher
เภสัชกรทหาร
Stabsapotheker
อัยการทหารบก
Heeresjustizinspektor
สรรพาวุธทหาร
Waffenmeister
  กองการป้องกันฝ่ายพลเรือน
(TN)
[5][6]
ไม่มีเทียบเท่า
                 
Chef der TN Stellvertretender chef der TN TN-Landesführer TN-Bezirksführer TN-Hauptbereitschaftsführer TN-Bereitschaftsführer TN-Gefolgschaftsführer TN-Gemeinschaftsführer TN-Kameradschaftsführer
  กาชาดเยอรมัน
(DRK)
[7]
ไม่มีเทียบเท่า
               
Generalhauptführer Generalführer Oberstführer Oberfeldführer Feldführer Hauptführer Oberwachführer Wachführer
รหัสเทียบยศ
โดย NATO
ชั้นพิเศษ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
  วัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส และ อัลเกอไมเนอ เอ็สเอ็ส
[8][9]
ไม่มีเครื่องหมาย  
 
                     
ฟือเรอร์สูงสุดแห่งชุทชตัฟเฟิล
Oberster Führer der Schutzstaffel
ไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็ส[a] เอ็สเอ็ส-โอเบิร์ช-กรุพเพินฟือเรอร์[b] เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-กรุพเพินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-บริกาเดอฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ฮอฟท์ชตวร์มฟือเรอร์[c] เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
  ออร์ดนุงส์โพลีทไซ
(Orpo)
[12]
ไม่มีเทียบเท่า  
 
                   
อธิบดีตำรวจเยอรมัน
Chef der
Deutschen Polizei
พลตำรวจเอกอาวุโส
Generaloberst
der Polizei
พลตำรวจเอก
General
der Polizei
พลตำรวจโท
Generalleutnant
der Polizei
พลตำรวจตรี
Generalmajor
der Polizei
พันตำรวจเอก
Oberst
der Polizei
พันตำรวจโท
Oberstleutnant
der Polizei
พันตำรวจตรี
Major
der Polizei
ร้อยตำรวจเอก
Hauptmann
der Polizei
ร้อยตำรวจโท
Oberleutnant
der Polizei
ร้อยตำรวจตรี
Leutnant
der Polizei
  ชตวร์มอัพไทลุง
(SA)
[13]
ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีเทียบเท่า                      
Oberster SA-Führer เสนาธิการเอ็สอา
Stabschef SA[14]
เอ็สอา-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ เอ็สอา-กรุพเพินฟือเรอร์ เอ็สอา-บริกาเดอฟือเรอร์ เอ็สอา-โอเบอร์ฟือเรอร์ เอ็สอา-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ เอ็สอา-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ เอ็สอา-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ เอ็สอา-ฮอฟท์ชตวร์มฟือเรอร์ เอ็สอา-อเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์ เอ็สอา-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
  เหล่ายานยนต์แห่งชาติสังคมนิยม
(NSKK)
[15][16][17]
ไม่มีเทียบเท่า   ไม่มีเทียบเท่า                    
NSKK-Korpsführer NSKK-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ NSKK-กรุพเพินฟือเรอร์ NSKK-บริกาเดอฟือเรอร์ NSKK-โอเบอร์ฟือเรอร์ NSKK-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ NSKK-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ NSKK-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ NSKK-ชตวร์มบานน์ฟือเรอร์ NSKK-อเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์ NSKK-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
  เหล่านักบินแห่งชาติสังคมนิยม
(NSFK)
[18][19][20]
ไม่มีเทียบเท่า                        
NSFK-Korpsführer NSFK-Ehrenführer NSFK-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ NSFK-กรุพเพินฟือเรอร์ NSFK-บริกาเดอฟือเรอร์ NSFK-โอเบอร์ฟือเรอร์ NSFK-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ NSFK-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ NSFK-ชตวร์มบานน์ฟือเรอร์ NSFK-ฮอฟท์ชตวร์มฟือเรอร์ NSFK-อเบอร์อเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์ NSFK-ชตวร์มฟือเรอร์
  สหพันธ์ป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ
(RBL)
[21]
ไม่มีเทียบเท่า
  ไม่มีเทียบเท่า                
RLB-Präsident General-Hauptluftschutzführer General-luftschutzführer Oberstluftschutzführer Oberststabs-luftschutzführer Stabsluftschutzführer Hauptluftschutzführer Oberluftschutzführer Luftschutzführer
รหัสเทียบยศ
โดย NATO
ชั้นพิเศษ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
  หน่วยแรงงานไรช์
(RAD)
[22]
ไม่มีเทียบเท่า                      
Reichs-arbeitsführer Generaloberst-feldmeister Generalfeldmeister Obergeneral-arbeitsführer General-arbeitsführer Oberstarbeitsführer Oberarbeitsführer Arbeitsführer Oberstfeldmeister Oberfeldmeister Feldmeister
  องค์การท็อท
(OT)
[23][24][25]
ไม่มีเทียบเท่า
                   
Amtschef OT OT-Einsatz-gruppenleiter I OT-Einsatz-gruppenleiter II OT-Einsatzleiter OT-Hauptbauleiter OT-Oberbauleiter OT-Bauleiter OT-Hauptbauführer OT-Oberbauführer OT-Bauführer
  ยุวชนฮิตเลอร์
(HJ)
[26]
ไม่มีเทียบเท่า  
ไรชส์ยูเกินท์ฟือเรอร์
  ไม่มีเทียบเท่า
          ไม่มีเทียบเท่า
Stabsführer Obergebietsführer Gebietsführer Hauptbannführer Oberbannführer Bannführer
  ด็อยท์เชิสยุงฟ็อลค์
(DJ)
ไม่มีเทียบเท่า ไม่มีเทียบเท่า
         
Oberjungstammführer Jungstammführer Hauptfähnleinführer Oberfähnleinführer Fähnleinführer
  สันนิบาตสาวเยอรมัน & สันนิบาตเด็กหญิงเยอรมัน
[27][ต้องการหน้า]
ไม่มีเทียบเท่า ไม่มีเทียบเท่า         ไม่มีเทียบเท่า      
Reichsreferentin Gebietsmädel-führerin Hauptmädel-führerin Bannmädelführerin Ringführerin Hauptgruppenführerin Gruppenführerin
  พรรคนาซี
(NSDAP)
[28]
ไม่มีเทียบเท่า                                      
Reichsleiter Gauleiter Hauptbefehlsleiter Oberbefehlsleiter Befehlsleiter Hauptdienst-leiter Oberdienst-leiter Dienst-leiter Hauptbereichs-leiter (Kreisleiter) Bereichsleiter Haupt-abschnittsleiter Ober-abschnitts-leiter Abschnitts- leiter Haupt- gemeinschafts- leiter (Ortsgruppenleiter) Ober-gemeinschafts- leiter Gemeinschafts- leiter Haupteinsatz-leiter Obereinsatz-leiter Einsatz-leiter
รหัสเทียบยศ
โดย NATO
ชั้นพิเศษ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

ชั้นประทวนแก้ไข

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blankแม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
  แฮร์ & ลุฟท์วัฟเฟอ ไม่มีเทียบเท่า              
     
Stabsgefreiter Hauptgefreiter
(เฉพาะ กองทัพอากาศ)
Obergefreiter
    ไม่มีเครื่องหมาย
จ่าสิบเอก ว่าที่จ่าสิบเอก Oberfähnrich/
Hauptfeldwebel
จ่าสิบโท จ่าสิบตรี/
Fähnrich
สิบเอก สิบโท สิบตรี สิบตรีกองประจำการ พลปืนอาวุโส พลทหาร
  ครีคส์มารีเนอ ไม่มีเทียบเท่า              
       
Matrosen- oberstabsgefreiter Matrosen- stabsgefreiter Matrosen- hauptgefreiter Matrosen- obergefreiter
  ไม่มีเครื่องหมาย
Stabsbootsmann Oberfähnrich zur See Oberbootsmann Bootsmann/
Fähnrich zur See
Obermaat Seekadett Maat Matrosengefreiter Matrose
  ฝ่ายปกครองทหาร
(HV)
No ranks
  กองการป้องกันฝ่ายพลเรือน
(TN)
[5]
ไม่มีเทียบเท่า   ไม่มีเทียบเท่า     ไม่มีเทียบเท่า          
TN-Stabsscharführer TN-Hauptscharführer TN-Oberscharführer TN-Scharführer TN-Obervormann TN-Vormann TN-Mann TN-Anwärter
  กาชาดเยอรมัน
(DRK)
ไม่มีเทียบเท่า   ไม่มีเทียบเท่า   ไม่มีเทียบเท่า        
DRK-Haupthelfer mit Zugführer Prüfung DRK-Haupthelfer DRK-Oberhelfer DRK-Vorhelfer mit Gruppenführer Prüfung DRK-Vorhelfer DRK-Anwärter/Helfer
  วัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส   ไม่มีเทียบเท่า                    
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตับส์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ฮอฟท์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์/
SS-Standartenjunker
เอ็สเอ็ส-ชาร์ฟือเรอร์/
SS-Oberjunker
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-Junker เอ็สเอ็ส-ร็อทเทินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตวร์มมันน์ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชึทเซอ เอ็สเอ็ส-ชึทเซอ
  อัลเกอไมเนอ เอ็สเอ็ส   ไม่มีเทียบเท่า
             
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตับส์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ฮอฟท์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ร็อทเทินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตวร์มมันน์ เอ็สเอ็ส-มันน์
  ออร์ดนุงส์โพลีทไซ
(Orpo)
  ไม่มีเทียบเท่า
            ไม่มีเครื่องหมาย
Meister Hauptwachtmeister Revier-oberwachtmeister Oberwachtmeister Wachtmeister Rottmeister Unterwachtmeister Anwärter
  ชตวร์มอัพไทลุง
(SA)
  ไม่มีเทียบเท่า
             
เอ็สอา-Haupttruppführer เอ็สอา-Obertruppführer เอ็สอา-Truppführer เอ็สอา-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สอา-ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สอา-ร็อทเทินฟือเรอร์ เอ็สอา-ชตวร์มมันน์ เอ็สอา-มันน์
  เหล่ายานยนต์แห่งชาติสังคมนิยม
(NSKK)
  ไม่มีเทียบเท่า
             
NSKK-Haupttruppführer NSKK-Obertruppführer NSKK-Truppführer NSKK-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์ NSKK-ชาร์ฟือเรอร์ NSKK-ร็อทเทินฟือเรอร์ NSKK-ชตวร์มมันน์ NSKK-มันน์
  เหล่านักบินแห่งชาติสังคมนิยม
(NSFK)
[29]
ไม่มีเทียบเท่า
             
NSFK-Obertruppführer NSFK-Truppführer NSFK-Oberscharführer NSFK-Scharführer NSFK-Rottenführer NSFK-Sturmmann NSFK-มันน์
  สหพันธ์ป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ
(RBL)
[21]
ไม่มีเทียบเท่า
           
Luftschutzobertruppmeister Luftschutz-truppmeister Luftschutzobertruppwart Luftschutztruppwart Luftschutz-obertruppmann Luftschutztruppmann

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

  หน่วยแรงงานไรช์
(RAD)
  ไม่มีเทียบเท่า
    ไม่มีเทียบเท่า          
Unterfeldmeister Obertruppführer Truppführer Untertruppführer Hauptvormann Obervormann Vormann Arbeitsmann
  องค์การท็อท
(OT)
  ไม่มีเทียบเท่า
    ไม่มีเทียบเท่า       ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีเครื่องหมาย
OT-Haupttruppführer OT-Obertruppführer OT-Truppführer OT-Obermeister OT-Meister OT-Vorarbeiter OT-Stammarbeiter OT-Arbeiter
  ยุวชนฮิตเลอร์
(HJ)
                      ไม่มีเทียบเท่า  
Ober-stammführer Stammführer Hauptgefolg-schaftsführer Obergefolg-schaftsführer Gefolg-schaftsführer Oberscharführer Scharführer Oberkamerad-schaftsführer Kamerad-schaftsführer Oberrottenführer Rottenführer Hitlerjunge
  ด็อยท์เชิสยุงฟ็อลค์
(DJ)
ไม่มีเทียบเท่า
            ไม่มีเครื่องหมาย
Oberjungzugführer Jungzugführer Oberjungenschafts-
führer
Jungenschaftsführer Oberhordenführer Hordenführer Pimpfe[d]
  สันนิบาตสาวเยอรมัน
(BDM)
ไม่มีเทียบเท่า
  ไม่มีเทียบเท่า   ไม่มีเทียบเท่า
 
Mädelscharführerin Mädelschaftsführerin BDM-Mädel
  สันนิบาตเด็กหญิงเยอรมัน
(JM)
ไม่มีเทียบเท่า
  ไม่มีเทียบเท่า   ไม่มีเทียบเท่า
 
Jungmädelscharführerin Jungmädelschafts-
führerin
Jungmädel
  พรรคนาซี
(NSDAP)
  ไม่มีเทียบเท่า
               
Hauptbereitschaftsleiter Oberbereitschafts- leiter Bereitschaftsleiter Hauptarbeitsleiter Oberarbeitsleiter Arbeitsleiter Oberhelfer Helfer Anwärter

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

ดูเพิ่มแก้ไข

Notesแก้ไข

 1. ค.ศ. 1934 ไฮน์ริช ฮิมเลอร์ได้ครองยศดังกล่าว ภายหลังเหตุการณ์ คืนมีดยาว. ตำแหน่ง, Reichsführer-SS เป็นชั้นยศสูงสุดของหน่วยเอ็สเอ็ส มีสถานะเดียวกับ พลเอกอาวุโส แห่งแวร์มัคท์ "โดยพฤตินัย" ก็ตาม.[10]
 2. Decree paper of the Waffen-SS, 3rd (annual) volume – Berlin, June 15, 1942 – number 12 – p.46: “The Reichsführer-SS gave order regarding the spelling of the new service rank “SS-Oberst-Gruppenführer” (quotation: “SS-Oberst-Gruppenführer” (en: SS-Supreme-Group leader – OF-9), in order to avoid confusion to the เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ (en: SS-Senior group leader – OF-8)”.[11]
 3. Until castration of the SA in summer 1934 the designation of that particular rank in the SS was SS-Sturmhauptführer (SS-Storm head leader). However, the rank was renamed to SS-Hauptsturmführer (SS-Head storm leader). In line with the formation of the SA-Defence crews (SA-Wehrmannschaften) in 1939/40 it was renamed to “Hauptsturmführer” in the SA and in all other Nazi organizations.
 4. The youngest members of the Hitler Youth organization in Nazi Germany

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

 1. Hermann Weiß, บ.ก. (2002). "Appendix". Biographisches Lexikon zum Dritten Reich (ภาษาเยอรมัน). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
 2. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 3-4,7-8.
 3. 3.0 3.1 CIA 1999, p. 18.
 4. "Kriegsmarine Rank Chart". KBismarck. 2012. สืบค้นเมื่อ 8 January 2019.
 5. 5.0 5.1 "Ranks of the Technische Nothilfe". สืบค้นเมื่อ 25 November 2018.
 6. CIA 1999, p. 33.
 7. "Uniform und Abzeichen des Deutsches Rotes Kreuz". Deutsche Uniformen. Leipzig: Verlag Moritz Ruhl. 1943. p. Table 14. สืบค้นเมื่อ 4 January 2019.
 8. Williamson, Gordon (1994). The SS: Hitler's Instrument of Terror. Chartwell Books, Inc. p. 250. ISBN 978-0785830122.
 9. CIA 1999, p. 30.
 10. McNab, Chris (2009). The SS: The Growth and Organisation of Himmler's Stormtroopers. Amber Books. pp. 9, 30, 46–47. ISBN 978-1906626495.
 11. Klietmann, Kurt-Gerhard (1967). Feldgrau (ภาษาเยอรมัน). Berlin: Die Ordens-Sammlung. 13 (1). Missing or empty |title= (help)
 12. CIA 1999, pp. 20, 31.
 13. CIA 1999, p. 29.
 14. Schlag nach Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten (ภาษาเยอรมัน). Leipzig: Bibliographisches Institut AG Leipzig. 1938. p. 203.
 15. Weiß, Hermann (2002). "Appendix". Biographisches Lexikon zum Dritten Reich [Biographical lexicon to the Third Reich] (ภาษาเยอรมัน). Frankfurt on Main: Fischer. ISBN 978-3596130863.
 16. "Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK) Regulation Collar Tabs". GermanDaggers.com. 2013. สืบค้นเมื่อ 1 December 2018.
 17. CIA 1999, p. 23.
 18. "Uniform und Rangabzeichen des NSFK" (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 26 November 2018.
 19. Ley, Robert (1937). "Table 73". Organisationsbuch der NSDAP (ภาษาเยอรมัน). Zentralverlag.
 20. CIA 1999, p. 24.
 21. 21.0 21.1 "Uniform und Dienstgradabzeichen des RBL" (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 13 November 2018.
 22. CIA 1999, p. 27.
 23. Absolon, Rudolf (1969). Die Wehrmacht im Dritten Reich (ภาษาเยอรมัน). IV. Boppard am Rhein: Harald Boldt Verlag. p. 59. ISBN 978-3764619404.
 24. Handbook of the organisation TODT (OT): Table II–III. London: MIRS. 1945.
 25. Lepage, Jean-Denis G. G. (2015). Hitler's Armed Forces Auxiliaries: an illustrated history of the Wehrmachtsgefolge, 1933-1945. McFarland. p. 22. ISBN 978-0786497454.
 26. CIA 1999, p. 21.
 27. Littlejohn, David (1989). The Hitler Youth. Agincourt Publishers. ISBN 978-0934870214. สืบค้นเมื่อ 25 November 2018.
 28. CIA 1999, pp. 25-26.
 29. "Uniform und Rangabzeichen des NSFK" (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 26 November 2018.

บรรณานุกรมแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

 • Wolfgang Benz (editor): Wie wurde man Parteigenosse? Die NSDAP und ihre Mitglieder. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-596-18068-4 (Fischer 18068 Die Zeit des Nationalsozialismus).

แม่แบบ:ยศทหาร และ เครื่องแบบนาซีเยอรมนี