การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ

การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ (อังกฤษ: NATO phonetic alphabet) lเป็นการสะกดคำโดยการอ่านออกเสียงทีละตัวอักษร และตัวเลขนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามสำเนียงการพูดของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจที่อาจไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสาร จึงได้มีการกำหนดการออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุขึ้น ดังตาราง[1]

ตารางการออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ ของ FAA และรหัสมอร์ส
การออกเสียง
สัญลักษณ์ คำอ่าน ICAO 2008
ใน IPA[2]
การสะกด ICAO 2008 [2] การสะกด
ITU-R 2007
(WRC-07)[3]
การสะกด IMO
ภาษาอังกฤษ
(ฝรั่งเศส)[4]
การสะกด FAA
(การเน้นเสียง)[5]
SIA[6]
(การบินฝรั่งเศส)
1957 การสะกด ทัพเรือสหรัฐ[7] การสะกด นาโต้ และทัพเรือสหรัฐ[8] การออกเสียงภาษาไทย
A Alfa ˈælfa AL FAH AL FAH (AL FAH) ALFAH al fah AL fåh AL fah อัล ฟ่า
B Bravo ˈbraːˈvo BRAH VOH BRAH VOH (BRA VO) BRAHVOH bra vo BRÄH VŌH BRAH voh บรา โว่
C Charlie ˈtʃɑːli or
ˈʃɑːli
CHAR LEE or SHAR LEE CHAR LEE (or SHAR LEE)
TCHAH LI (ou CHAR LI)
CHARLEE tchah li,
char li
CHÄR LĒĔ CHAR lee ชาร์ ลี
D Delta ˈdeltɑ DELL TAH DELL TAH (DEL TAH) DELLTAH del tah DĔLL tåh DEL tah เดล ท่า
E Echo ˈeko ECK OH ECK OH (EK O) ECKOH èk o ĔCK ōh EKK oh เอ โค่
F Foxtrot ˈfɔkstrɔt FOKS TROT FOKS TROT FOX TROTT FOKSTROT fox trott FŎKS trŏt FOKS trot ฟ็อก ทร็อท
G Golf ɡʌlf GOLF GOLF (GOLF) GOLF golf GŎLF Golf กอล์ฟ
H Hotel hoːˈtel HO TELL HOH TELL HOH TELL (HO TÈLL) HOHTELL ho tèll hōh TĔLL HO tell โฮ เทล
I India ˈindi.ɑ IN DEE AH IN DEE AH (IN DI AH) INDEE AH in di ah ÏN dēē åh IN dee ah อิน เดีย
J Juliett ˈdʒuːli.ˈet JEW LEE ETT JEW LEE ETT (DJOU LI ÈTT) JEWLEE ETT djou li ètt JEW lēē ĔTT JEW lee ett จูเลียต
K Kilo ˈkiːlo KEY LOH KEY LOH (KI LO) KEYLOH ki lo KĒY lōh KEY loh คิ โล
L Lima ˈliːmɑ LEE MAH LEE MAH (LI MAH) LEEMAH li mah LĒĒ måh LEE mah ลิ ม่า
M Mike mɑik MIKE MIKE (MA ÏK) MIKE maïk MĪKE Mike ไมค์
N November noˈvembə NO VEM BER NO VEM BER (NO VÈMM BER) NOVEMBER no vèmm ber nō VĔM bēr NOH vem ber โน เว็ม เบอร์
O Oscar ˈɔskɑ OSS CAH OSS CAH (OSS KAR) OSSCAH oss kar ŎSS cåh OSS car ออส การ์
P Papa pəˈpɑ PAH PAH PAH PAH (PAH PAH) PAHPAH pah pah påh PÄH PAH pah ปา ป้า
Q Quebec keˈbek KEH BECK KEH BECK (KÉ BÈK) KEHBECK bèk kēh BĒCK keh BECK เค เบ็ค
R Romeo ˈroːmi.o ROW ME OH ROW ME OH (RO MI O) ROWME OH ro mi o ROW mē ōh ROW me oh โร มี โอ
S Sierra siˈerɑ SEE AIR RAH SEE AIR RAH (SI ÈR RAH) SEEAIRAH si èr rah sēē ÄIRråh see AIR ah ซี เอีย ร่า
T Tango ˈtænɡo TANG GO TANG GO (TANG GO) TANGGO tang go TĂNG gō TANG go แทง โก้
U Uniform ˈjuːnifɔːm or
ˈuːnifɔrm
YOU NEE FORM or OO NEE FORM YOU NEE FORM (or OO NEE FORM)
YOU NI FORM (ou OU NI FORM)
YOUNEE FORM
(or OO-NEE-FORM)[9]
you ni form,
ou ni form
YOU nēē fôrm YOU nee form ยู นิ ฟอร์ม
V Victor ˈviktɑ VIK TAH VIK TAH (VIK TAR) VIKTAH vik tar VĬK tåh VIK ter วิค เท่อร์
W Whiskey ˈwiski WISS KEY WISS KEY (OUISS KI) WISSKEY ouiss ki WĬSS kēy WISS key วิส กี้
X X-ray ˈeksˈrei ECKS RAY ECKS RAY ECKS RAY (ÈKSS ) ECKSRAY[10] èkss ĔCKS rāy EKS ray เอ็กสเรย์
Y Yankee ˈjænki YANG KEY YANG KEY (YANG KI) YANGKEY[10] yang ki YĂNG KĒY YANG kee แยง คี่
Z Zulu ˈzuːluː ZOO LOO ZOO LOO (ZOU LOU) ZOOLOO zou lou ZŌŌ lōō ZOO luu ซู ลู
0 Zero, nadazero ZE-RO[11] NAH-DAH-ZAY-ROH[12] NAH-DAH-ZAY-ROH (NA-DA-ZE-RO)[12][13] ZE-RO / ZEE-RO zi ro Zero ZE-RO ซีโร

นา-ดา-ซี-โร

1 One, unaone WUN OO-NAH-WUN OO-NAH-WUN (OUNA-OUANN) WUN ouann Wun WUN
Won (USMC)[14]
วัน

อู-น่า-วัน

2 Two, bissotwo TOO BEES-SOH-TOO BEES-SOH-TOO (BIS-SO-TOU) TOO tou Too TOO ทู

บิส-โซ-ทู

3 Three, terrathree TREE TAY-RAH-TREE TAY-RAH-TREE (TÉ-RA-TRI) TREE tri Thuh-ree TREE ทรี

เท-รา-ทรี

4 Four, kartefour FOW-er KAR-TAY-FOWER KAR-TAY-FOWER (KAR-TÉ-FO-EUR) FOW-ER fo eur Fo-wer FOW-ER โฟเวอร์

คา-เท-โฟเวอร์

5 Five, pantafive FIFE PAN-TAH-FIVE PAN-TAH-FIVE (PANN-TA-FAIF) FIFE fa ïf Fi-yiv FIFE ไฟว์

แพน-ต้า-ไฟว์

6 Six, soxisix SIX SOK-SEE-SIX SOK-SEE-SIX (SO-XI-SICKS) SIX siks Six SIX ซิกซ์

ซอก-ซี-ซิกซ์

7 Seven, setteseven SEV-en SAY-TAY-SEVEN SAY-TAY-SEVEN (SÉT-TÉ-SEV'N) SEV-EN sèv n Seven SEV-EN เซเว่น

เซ-เต้-เซเว่น

8 Eight, oktoeight AIT OK-TOH-AIT OK-TOH-AIT (OK-TO-EIT) AIT eït Ate AIT เอท

อ็อก-โต้-เอท

9 Nine, novenine[15] NIN-er NO-VAY-NINER NO-VAY-NINER (NO-VÉ-NAI-NEU) NIN-ER naï neu Niner NIN-ER นายเนอร์

โน-เวย์-นายเนอร์

. (decimal point) Decimal, (FAA) point DAY-SEE-MAL[11] DAY-SEE-MAL (DÉ-SI-MAL) (point) si mal
00 Hundred HUN-dred (hundred) hun-dred Hun-dred
000 Thousand TOU-SAND[11] (thousand) taou zend Thow-zand TOU-SAND
. (full stop) Stop STOP STOP (STOP)

อ้างอิงแก้ไข

 1. Phonetic Alphabet and Figure Code
 2. 2.0 2.1 Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation: Aeronautical Telecommunications; Volume II Communication Procedures including those with PANS status (PDF) (6th ed.). International Civil Aviation Organization. October 2001. p. §5.2.1.3, Figure 5–1. เก็บ (PDF) จากแหล่งเดิมเมื่อ 31 March 2019. สืบค้นเมื่อ 23 January 2019.
 3. "ITU Phonetic Alphabet and Figure Code" (PDF). ITU-R. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 7 November 2017. สืบค้นเมื่อ 31 October 2017.
 4. International Maritime Organisation (2005). International Code of Signals, p. 22–23. Fourth edition, London.
 5. "Order JO 7110.65Y: Air Traffic Control" (PDF). Federal Aviation Administration. 2020-07-16. p. 2-4-5, Table 2-4-1. เก็บ (PDF) จากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-21. สืบค้นเมื่อ 2020-10-30.
 6. Service de l'Information Aéronautique, Radiotéléphonie Archived 2 พฤศจิกายน 2014 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 2nd edition, 2006
 7. "Radioman 3 & 2 Training Course Manual NAVPERS 10228-B" (PDF). 1957. เก็บ (PDF) จากแหล่งเดิมเมื่อ 27 February 2018.
 8. "Military phonetic alphabet by US Army". Army.com. 14 March 2014. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2 August 2014. สืบค้นเมื่อ 11 August 2014.
 9. The FAA table that shows stressed syllables has only the first pronunciation.
 10. 10.0 10.1 Evidently a formatting error with the boldface. The second FAA table syllabifies these correctly as ECKS-RAY and YANG-KEY.
 11. 11.0 11.1 11.2 The ICAO specifically mentions that all syllables in these words are to be equally stressed (§5.2.1.4.3 note)
 12. 12.0 12.1 With the code words for the digits and decimal, each syllable is stressed equally.
 13. Only the second (English) component of each code word is used by the Aeronautical Mobile Service.
 14. "RP 0506 – Field Communication" (PDF). เก็บ (PDF) จากแหล่งเดิมเมื่อ 24 September 2015. สืบค้นเมื่อ 11 August 2014.
 15. Written 'nine' in the examples, but pronunciation given as 'niner'