กรมยุทธโยธาทหารบก

กรมยุทธโยธาทหารบก สังกัดกองทัพบกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2447 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระราชทานนามหน่วยว่า "กรมยุทธโยธา" มีพันเอกพระยาสโมสรสรรพการ (ทัด ศิริสัมพันธ์) เป็นเจ้ากรมคนแรก[1]ซึ่งภายหลังได้มีการแปรสภาพ วิวัฒนาการจนถึงปัจจุบันรวม 115 ปี และมีวันที่ 1 กันยายนของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย ปัจจุบันเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ได้แก่ พลตรี โรม ศิริวรรณ

กรมยุทธโยธาทหารบก
ประจำการ 09 มกราคม พ.ศ. 2447 (116 ปี)
ประเทศ ประเทศไทย
เหล่า กองทัพบก
รูปแบบ กรมยุทธโยธาทหารบก
ขึ้นกับ กองทัพบก
กองบัญชาการ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภารกิจแก้ไข

กรมยุทธโยธาทหารบก มีภารกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค งานอสังหาริมทรัพย์ และการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา มีส่วนราชการเพื่อรองรับงานตามภารกิจ จำนวน 8 กอง 2 แผนก

  1. แจ้งความกรมยุทธนาธิการ