กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และวิจัยดินและที่ดินเพื่อกำหนดนโยบาย และวางแผนการใช้ที่ดิน และเพื่อการพัฒนาที่ดิน 2. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 3. ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินหรือที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กรมพัฒนาที่ดิน
Land Development Department
ตรากรมพัฒนาที่ดิน
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
สำนักงานใหญ่2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
งบประมาณต่อปีปีงบประมาณ 2567 : 4,508 ล้านบาท
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ปราโมทย์ ยาใจ, อธิบดี
เว็บไซต์https://www.ldd.go.th

ประวัติ

แก้

23 พฤษภาคม 2506 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้น โดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย 29 กันยายน 2515 คณะปฏิวัติอันมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้า ได้ยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และแบ่งส่วนราชการใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 276 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 89 ตอนที่ 145 ให้กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 ตุลาคม 2526 ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 160 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2526 ให้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้กำหนดอำนาจ และหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในมาตรา 10 และมาตรา 14 5 เมษายน 2527 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งท้องที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขต 10 เมษายน 2527 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 ให้มี 9 กอง 13 สำนักงาน 7 พฤศจิกายน 2537 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2537 โดยมีการปรับปรุงกองและเปลี่ยนชื่อกองใหม่ แต่ยังคงมีหน่วยงานทั้งสิ้น 9 กอง 13 สำนักงาน 9 ตุลาคม 2545 ได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน

ความหมายของตราสัญลักษณ์

แก้

ตรากรมพัฒนาที่ดินเป็นรูปพระอิศวร​ปางประทานพร มีภาพประกอบภายในวงครอบแสดงถึงการพัฒนาที่ดิน ประกอบไปด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ ด้านล่างมีข้อความว่า กรมพัฒนาที่ดิน[1]

อำนาจและหน้าที่

แก้
 1. ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์ และวิจัยดินและที่ดิน ทำสำมะโนที่ดิน ติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน และเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 2. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
 3. ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


หน่วยงานในสังกัด

แก้
 
พื้นที่ภายในกรมพัฒนาที่ดิน

โครงสร้างและหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557[2]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
 • กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
 • กองแผนงาน
 • กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
 • กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
 • สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
 • สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 1 จ.ปทุมธานี
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 2 จ.ชลบุรี
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 3 จ.นครราชสีมา
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 5 จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 7 จ.น่าน
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 8 จ.พิษณุโลก
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 9 จ.นครสวรรค์
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 10 จ.ราชบุรี
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 12 จ.สงขลา

ดูเพิ่ม

แก้

รายนามอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°50′15″N 100°34′24″E / 13.837413°N 100.573225°E / 13.837413; 100.573225