UTC+08:00

(เปลี่ยนทางจาก UTC+8)

UTC+8 เป็นเขตเวลาที่เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาสากลเชิงพิกัด 8 ชั่วโมง มีการประเมินว่า ประชากรโลกกว่า 1,708 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเวลานี้ ซึ่งคิดเป็น 24% ของประชากรโลกทั้งหมด

UTC+08:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC+08:00 ~ 120 องศาตะวันออก – ตลอดทั้งปี


(ช้ากว่า) UTC + (เร็วกว่า)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
09
30
04
30
03
30
03
30
04
30
05
30
06
30
08
30
09
30
10
30
11
30
05
45
12
45
พื้นที่ในเฉดเข้มกว่าใช้เวลาออมแสง สีปกติแสดงเวลามาตรฐาน
เมอริเดียน
กลางเส้นเมริเดียนที่ 15 องศาตะวันออก
ขอบด้านตะวันตก (ทะเล)112.5 องศาตะวันออก
ขอบด้านตะวันออก (ทะเล)127.5 องศาตะวันออก
อื่น ๆ
หมู่วันเวลา (DTG)H (Hotel)
แหล่งข้อมูลอื่น

เขตเวลานี้ เป็นเวลามาตรฐานของ

เอเชียเหนือ
เอเชียตะวันออก
โอเชียเนีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้