UTC+8 เป็นเขตเวลาที่เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาสากลเชิงพิกัด 8 ชั่วโมง มีการประเมินว่า ประชากรโลกกว่า 1,708 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเวลานี้ ซึ่งคิดเป็น 24% ของประชากรโลกทั้งหมด

UTC+08:00
เขตเวลา
แผนที่โลกพร้อมเขตเวลาที่เน้น
ออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัด
UTCUTC+08:00
เวลาปัจจุบัน
06:31, 24 กรกฎาคม 2024 UTC+08:00 [รีเฟรช]
เส้นเมริเดียนกลาง
120 องศาตะวันออก
หมู่วันเวลา
H

เขตเวลานี้ เป็นเวลามาตรฐานของ

เอเชียเหนือ
เอเชียตะวันออก
โอเชียเนีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้