โรคติดเชื้อ (การแพทย์เฉพาะทาง)

(เปลี่ยนทางจาก Infectious disease (medical specialty))

แม่แบบ:Infobox medical specialty การแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นการแพทย์เฉพาะทางที่ศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัย ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อ แพทย์เฉพาะทางด้านนี้อาจมีหน้าที่ดูแลรักษาการติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่มาตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก