1 E+16 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 ล้านตารางกิโลเมตรพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1 หมึ่นล้านตารางกิโลเมตร


ดาวเสาร์มีพื้นที่ 43,000 ล้านตารางกิโลเมตร
ดาวพฤหัสบดีมีพื้นที่ 61,000 ล้านตารางกิโลเมตร


ตัวอย่างแก้ไขพื้นที่ขนาดมากกว่า 1 แสนล้านตารางกิโลเมตรอ้างอิงแก้ไข