ไรโบนิวคลีโอไทด์

ในสาขาชีวเคมี ไรโบนิวคลีโอไทด์ (อังกฤษ: ribonucleotide) เป็นนิวคลีโอไทด์ที่มีไรโบสอยู่ในตำแหน่งของเพนโทส (pentose) จัดเป็นตัวตั้งต้นของกรดนิวคลีอิก เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ โดยตนเองเป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานแบบมอนอเมอร์ของอาร์เอ็นเอ ส่วนดีออกซีไรโบนิวคลิโอไทด์ (deoxyribonucleotide) ที่เกิดจากปฏิกิริยารีดักชั่นของไรโบนิวคลีโอไทด์กับเอนไซม์ ribonucleotide reductase (RNR) เป็นหน่วยโครงสร้างจำเป็นของดีเอ็นเอ[1] ทั้งนี้ ดีออกซีไรโบนิวคลิโอไทด์สำหรับดีเอ็นเอ กับไรโบนิวคลีโอไทด์สำหรับอาร์เอ็นเอจะมีความต่างกันหลายอย่าง นิวคลีโอไทด์จะเชื่อมเข้าด้วยกันอาศัยพันธะ phosphodiester

โครงสร้างทั่วไปของไรโบนิวคลีโอไทด์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มฟอสเฟต ไรโบส และนิวคลีโอเบส


เชิงอรรถและอ้างอิง แก้

  1. Nelson, David (2008). Lehninger Principles of Biochemistry. W H Freeman and Co. pp. 272–273.