ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (เกิด 9 เมษายน พ.ศ. 2509) สถาปนิกหญิงชาวไทย อาจารย์ประจำ และรองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559-2565) กรรมการสภาสถาปนิกชุดที่ 4 (2553–2556) ชุดที่ 6 (2561–2564) และชุดที่ 7 (2564–2567) ในตำแหน่งอุปนายก และนายก สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (Thai Urban Designers Association) วาระ พ.ศ. 2562–2564

ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 เมษายน พ.ศ. 2509 (58 ปี)

การศึกษา แก้

ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2532 จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโททางสถาปัตยกรรม (M.Arch.) จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา และได้ประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกที่สำนักงานสถาปนิก 49 ในช่วงปี พ.ศ. 2532–2540 ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ หลายครั้งติดต่อกัน ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 พร้อมได้รับทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (Ph.D.in Architecture) ที่ มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักร ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540–2546 และเปิดสำนักงานสถาปนิก บริษัท แอพสแทร็ค จำกัด ร่วมกับอนุสสอนน์ ภักดิ์สุขเจริญ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543–2564

ผลงาน แก้

งานด้านบริหาร

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองคณบดี ธันวาคม 2559 ถึงกันยายน 2565 - กรรมการฝ่ายนโยบายวิชาการ พ.ศ. 2555 ถึงกันยายน 2565 - กรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 ถึงกันยายน 2565 - ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 - หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 9 เมษายน พ.ศ. 2559 - ประธานหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 - กรรมการดำเนินงานโครงการสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม (Smart Center) พ.ศ. 2557 - กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 - ประธานหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556 - ที่ปรึกษาคณบดีด้านมาตรฐานงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 - กรรมการพิจารณาอาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทต่างๆ พ.ศ. 2552 - กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549 - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรต่อเนื่อง) พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 - กรรมการโครงการพิเศษฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 - กรรมการบริหารหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 - กรรมการฝ่ายนโยบายวิจัย พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 - เลขานุการคณะกรรมการภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 - กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชน เมือง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2547

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center : UddC) พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน - ที่ปรึกษาศูนย์จุฬาฯ การออกแบบเพื่อสังคม (Chulalongkorn Design for Society Centre) พ.ศ. 2561 ถึงกันยายน 2565 - - กรรมการพิจารณาการดำเนินโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และถนนจุฬาฯ 100 ปี บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2559 - คณะทำงานกำกับดูแลที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและทบทวนแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสวนหลวง-สามย่าน และสยามสแควร์ พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2559 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2559 - ที่ปรึกษากรรมการ คณะกรรมการส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าเขตพาณิชย์สยามสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2559

3 สภาวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพ - อุปนายกคนที่ 2 สภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2565 ถึงพ.ศ. 2568 - อุปนายกคนที่ 1 สภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ. 2565 - อนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2565 ถึงพ.ศ. 2568 - อนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ. 2565 - นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย พ.ศ. 2562 ถึงพ.ศ. 2564 - อุปนายกคนที่ 1 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2562 - อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2561 - อนุกรรมการฝ่ายจัดทดสอบความรู้และพัฒนาระบบการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2561 - ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2561 - อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2558 - อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ สมาคมนักผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2558 - ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2554 ถึงพ.ศ. 2557 - กรรมการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2553 ถึงพ.ศ. 2557 - ประชาสัมพันธ์ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2553 ถึงพ.ศ. 2557 - อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2551 ถึงพ.ศ. 2553 - อนุกรรมการรับรองคุณวุฒิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553 - กรรมาธิการประชาสัมพันธ์วิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553

งานด้านวิชาการ

1 หนังสือ - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. พื้นที่เมืองและความเป็นสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2562. 78 หน้า.แหล่งเผยแพร่ บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด

2 บทความวิจัย - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “ฐานอาคารในเมืองฐานราง : การปรับภูมิทัศน์เมืองในย่านศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร”. วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 16.2, (ธันวาคม 2562) : 10 - 31 - Paksukcharern, K., “Sustaining Urban Spatial Network of Historical Communities through the Reuse of Temple Grounds as Social Space A Case Study of Rattanakosin, Bangkok.” Nakhara 12 Journal of Environmental Design and Planning. Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Bangkok, Vol 12 ; (117-186 (2016). - Rattanathavorn, T., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Existence of the communities in historic Ayutthaya town.” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 9 : 15-28 (2013). - Summaniti, L., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Suan Nai Bangkok Suan Nok Bangchang: Emergence and Transformation of the Chao Phraya Delta's Orchard Based Floating Market, Thailand.” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 8 (2012). - Kasemsook, A. and Paksukcharern, K.,“Planning a Deep Island: introducing Space Syntax to an urban planning process for Phuket, Thailand”. The 5th International Space Syntax Symposium Proceedings Volume II 5 (2005) : p.715-724.

3 บทความวิชาการ - Paksukcharern, K., “Temporal Intervention, The City Innovation for Public Art in Bangkok.” ในหนังสือ ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและ พื้นที่ทางสังคม (Towards Architectural Theories : Public Space and Social Space). สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “พื้นที่ว่างจิตไม่ว่าง”. วารสารวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 02/05) : หน้า 53. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “พื้นที่ว่างขนาดเล็ก พื้นที่ทางสังคมของชุนไทย”. เอกสารการประชุม วิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “เข้าใจผิดคิดว่าเป็นชุมชน”. วารสารวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 03/06) : หน้า 52. - Nathiwuttikun, L., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “The logic of multi-use of public open spaces in Chiang Mai city” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 4 (2008). - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “ซอยลัดประหยัดพลังงาน”. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน ภาคและเมือง ครั้งที่ 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “กำแพงในซอย รั้วในใจ”. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน ภาคและเมือง ครั้งที่ 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “วาทกรรมของเมือง ผ่านโครงสร้างเชิงสัณฐาน”. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) : หน้า 63-76. - Paksukcharern, K., Kasemsook, A., Suvannajata, R . “Isaan Dead Space Society: The Spatial and Empirical Analysis of Tung Srimuang Udonthani”. Proceedings, Silpakorn Architectural Discourse 3rd Symposium 3 (March 2004) : p.22.1-22.21. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “Dead Space Society”. การประชุมวิชาการประจำปีสถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตุลาคม 2546) : หน้า 321-332. - Paksukcharern, K . “Men, Trains and Automobiles the Transformation of Transport Nodes into Urban Places and Space Syntax Application”. Proceedings of an International Workshop Pedestrian Street: Public Participation for Livable Cities and Good Quality of Life (October 2003) : p.43-50. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “Space Syntax บทพิสูจน์สัตยาบันสถาปนิก”. วารสารวิชาชีพ สถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 05:41)

4 งานวิจัย - Paksukcharern, K., Research Report on The City Innovation for Public Art in Bangkok. Asian City Innovation Systems Initiative (CIS-ASIA), International Development Research Center (IDRC). 2013 - อภิรดี เกษมศุข, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สิงหนาท แสงสีหนาท รายงานวิจัยเพื่อการ ศึกษาผังชุมชนหลักในลุ่มน้ำเพชรบุรีพ.ศ. 2551 - อภิรดี เกษมศุข, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, รพิฑตย์ สุวรรณะชฏ. รายงานวิจัยเพื่อการ ฟื้นฟูและวางแนวความคิดเพื่อการออกแบบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี. พ.ศ. 2547

5 งานบริการวิชาการ - สถาปนิก โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เสนอต่อ Lumbini Development Trust ประเทศเนปาล พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2565 - ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศตวรรษที่ 2 เขตการศึกษา เสนอต่อฝ่ายกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังออกแบบชุมชนเมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวม กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เสนอต่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 - ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transferred Development Right - TDR) และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development - PUD) พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 - หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสวนหลวง-สามย่าน เสนอต่อสำนักงานจัดการ ทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 - ที่ปรึกษาด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชั้นใน กรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ250” เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 - ที่ปรึกษาด้านการวางผังออกแบบชุมชนเมือง โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึง สาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า และโครงการศึกษาดัชนีศักยภาพการเดินเท้า เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน เสนอต่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2558 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านถนนราชดำเนิน เสนอต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2557 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวิจัยเมืองสุขภาวะ เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2555 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำมาตรฐานผังเมือง กรุงเทพมหานคร เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาเมืองกระบี่ พื้นที่ชุมชนศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เสนอต่อจังหวัด กระบี่ พ.ศ. 2549 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการสำรวจทางโบราณคดี เพื่อกำหนดขอบเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เสนอต่อกรม ศิลปากร พ.ศ. 2548 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อน ท่าปอมคลองสองน้ำ และสระมรกต จังหวัดกระบี่ เสนอต่อจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2548 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาเมืองภูเก็ต พื้นที่ชุมชนเทพกระษัตรี ป่าคลอก และศรีสุนทร / พื้นที่ชุมชนเกาะแก้ว รัษฎา และกระทู้ / พื้นที่ชุมชนวิชิต และท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการศึกษาการใช้ที่ดินของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เสนอต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

งานด้านอื่นๆ

- ที่ปรึกษากรรมการตัดสินการประกวดแบบ ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ถนนราชดำเนิน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบราชการ และหหารผังเมือง วุฒิสภา พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน - กรรมการสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน - สามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สภาสถาปนิก พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 28(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2561 - กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการมหานครแห่งความสุข (ฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ชีวิตใหม่) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 - กรรมการตัดสินการประกวดแบบ อาคารสำนักงานใหญ่กรมทางหลวง พ.ศ. 2558 - ผู้ชำนาญการด้านสถาปัตยกรรม คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร สำนักงานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 - อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการออกแบบองค์กรและกระบวนการปฏิบัติด้านการผังเมืองแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง วุฒิสภา พ.ศ. 2556-2557 - กรรมการตัดสินการประกวดแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ถนนราชดำเนิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม แห่งชาติ พ.ศ. 2554 - กรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกศิลปิน “ศิลปาธร” กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 - กรรมการตัดสินการประกวดแบบสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2551 - รองประธานคณะทำงานประสานงานการตัดสินเพื่อการประกวดแบบนานาชาติ แนวความคิดอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิแห่งชาติ จังหวัดพังงา สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสภาสถาปนิก พ.ศ. 2548 - กรรมการตัดสินการประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2548 / 2547 และ 2543 ประธานกรรมการตัดสินการประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม นานาชาติ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539

รางวัล

ด้านวิชาชีพ - รางวัลชมเชย การประกวดงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ARCASIA AWARD FOR ARCHITECTURE 2005-2006 โครงการ “บ้านล้อมลาน” ชลบุรี โดย Architect Regional Council of Asia - รางวัลชมเชย การประกวดงานสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2543 โครงการ “บ้านล้อมลาน” ชลบุรี โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ - รางวัลเกียรติยศ การประกวดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม โครงการพิพิธภัณฑ์ หอศิลปร่วมสมัย กรุงเทพฯ จัดโดยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Urban Phenomena” จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2540 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Reflection of Identity” จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยามใน พระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2538 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลชมเชย การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Water Formation” จัดโดย สมาคม สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2537 - รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม หัวข้อ “8x20 Glass House” จัดโดยบริษัท ไทย-อาซาฮี จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2537 - Exhibited Entry Certificate, The 10th RIBA International Student competition หัวข้อ “HYBRID AND SUPERIMPOSITION” จัดโดย RIBA (Royal Institute of British Archiects ที่ Royal Academy of Arts, London, England พ.ศ. 2535

ครอบครัว แก้

ไขศรี สมรสกับ อนุสสอนน์ ภักดิ์สุขเจริญ ทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้