ไกลโคเจน (อังกฤษ: Glycogen) เป็นพอลิแซ็กคาไรด์ที่พบในเซลล์สัตว์ เป็นอาหารสะสมประเภทคาร์โบไฮเดรตในสัตว์ ซึ่งสร้างจากกลูโคส ประกอบไปด้วยกลูโคสต่อกันเป็นสายยาวด้วยพันธะไกลโคซิดิก โดยมีการแตกกิ่งสั้น ๆ จำนวนมาก เหมือนกับอะไมโลเพกทิน แต่มีจำนวนกิ่งมากกว่า

โครงสร้างของไกลโคเจน

การสังเคราะห์ แก้

เกิดขึ้นโดยกระบวนการไกลโคจีนีซิส

การย่อยสลาย แก้

เกิดขึ้นโดยกระบวนการไกลโคจีโนไลซิส

 

แหล่งข้อมูลอื่น แก้