ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นใบอนุญาตให้สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ตามสาขาที่เรียนมา โดยผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกำหนดไว้ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่องค์กรวิชาชีพแต่ล่ะองค์กรกำหนดไว้

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทยแก้ไข

ปัจจุบัน มีวิชาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพ ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
 2. แพทยสภา
 3. ทันตแพทยสภา
 4. สัตวแพทยสภา
 5. สภาเภสัชกรรม
 6. สภาการพยาบาล
 7. สภาการแพทย์แผนไทย
 8. สภาเทคนิคการแพทย์
 9. สภากายภาพบำบัด
 10. สภาการสาธารณสุขชุมชน
 11. สภาทนายความ
 12. สภาวิศวกร
 13. สภาสถาปนิก
 14. "คุรุสภา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-08-13. สืบค้นเมื่อ 2006-08-13.
 15. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 16. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 17. "สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-29. สืบค้นเมื่อ 2022-08-29.