สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม คือองค์กรควบคุมวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗[1][2]

ตราของสภาเภสัชกรรม

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมแก้ไข

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 2. วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม
 3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
 4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม
 5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4)
 6. ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเภสัชกรรม
 7. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม

กรรมการสภาเภสัชกรรมมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี ประกอบด้วย

 1. กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งขึ้นตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอจำนวนห้าคน
 2. กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน จากกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ
 3. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการ ใน (1) และ (2) รวมกัน

กรรมการฯ จากการเลือกตั้งแก้ไข

กรรมการสภาเภสัชกรรมในส่วนที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาเภสัชกรรม จำนวน 12 คน ปัจจุบันได้มีการเลือกตั้งมาแล้วทั้งสิ้น 8 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 (พ.ศ. 2538 - 2540) วาระที่ 2 (พ.ศ. 2541 - 2543) วาระที่ 3 (พ.ศ. 2544 - 2546) วาระที่ 4 (พ.ศ. 2547 - 2549)
วาระที่ 5 (พ.ศ. 2550 - 2552) วาระที่ 6 (พ.ศ. 2553 - 2555)[3] วาระที่ 7 (พ.ศ. 2556 - 2558)[4] วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559 - 2561)[5]
 • รศ.ธิดา นิงสานนท์
 • ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ
 • รศ.(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นืตืนันท์
 • ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
 • ผศ.อภิฤดี เหมะจุฑา
 • ดร.วิรัตน์ ทองรอด
 • อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
 • อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
 • ดร.นิภาพร บุญศรารักษพงศ์
 • ช้องมาศ นิติศฤงคาริน
 • รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
 • ภาณุโชติ ทองยัง
 • ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
 • รศ.(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นืตืนันท์
 • รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
 • ช้องมาศ นิติศฤงคาริน
 • ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา
 • อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
 • ธีระ ฉกาจนโรดม
 • วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
 • ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
 • ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
 • ดร.อารยา ศรีไพโรจน์
 • อ.นุศราพร เกษสมบูรณ์
 • รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
 • จันทิมา โยธาพิทักษ์
 • ศ.(พิเศษ)ดร.สุมนต์ สกลไชย
 • ภาณุโชติ ทองยัง
 • ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา
 • รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
 • ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
 • วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
 • ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
 • อังคณา ศรีนามวงศ์
 • ผศ.(พิเศษ)อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
 • รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
วาระ ที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2564)
 • รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
 • จิระ วิภาสวงศ์
 • ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
 • ภาณุโชติ ทองยัง
 • ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
 • ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
 • รศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
 • กิติยศ ยศสมบัติ
 • จรัญวิทย์ แซ่พัว
 • รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
 • ผศ.อภิฤดี เหมะจุฑา
 • รศ.(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

วัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรมแก้ไข

 1. ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 2. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
 3. ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
 4. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
 5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
 6. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
 7. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข