โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ: Wiangkhum Witthayakarn School (อักษรย่อ: ว.ค.) เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ปัจจุบันจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
Wiangkhum Witthayakarn School
ป้ายหน้าโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร.jpg
ที่ตั้ง
ถนนเวียงคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ค.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำตำบล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญวินัยดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ
สถาปนา9 มีนาคม พ.ศ. 2526
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
เขตการศึกษาหนองคาย
ผู้อำนวยการนางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
สี         เขียว-ทอง
เพลงเพลงมาร์ชโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
เว็บไซต์http://wiangkhum.thaischool1.in.th/

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2526 โดยใช้ที่ดินของราชพัสดุ ที่สำนักงานไร่ยาสูบหนองคายครอบครองอยู่จำนวน 37 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ประชาชนร่วมกันสร้างให้

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร มีการจัดการเรียนการสอนในแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ในปัจจุบันโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร คือ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

  • แผนการเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

  • แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  • แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป
  • แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาการจัดการโลจีสติกส์

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารแก้ไข

ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายทรงกลด สรรพอาษา ปี 2526 - 2527 ครูใหญ่
2 นายกวี เกษาพันธุ์ ปี 2527 - 2535 อาจารย์ใหญ่
3 นายชัยยันต์ พิสัยพันธ์ ปี 2535 - 2540 อาจารย์ใหญ่
4 นายพัลลภ ปู่วัง ปี 2540 - 2548 ผู้อำนวยการ
5 ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย ปี 2548 - 2555 ผู้อำนวยการ
6 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ ปี 2555 - 2558 ผู้อำนวยการ
7 นายไพศาล พิลารักษ์ ปี 2558 - 2561 ผู้อำนวยการ
8 นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง ปี 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนแก้ไข

 
ป้ายบริเวณหน้าโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
 
อาคารเรียน 2

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ประกอบไปด้วย

อาคารเรียน 1

อาคารเรียนแบบ 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ 108 (2 ชั้น) ปีที่ก่อสร้าง: พ.ศ. 2528

  • ชั้นที่ 1: ห้องประชุม, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา, ห้องปฏิบัติการทางเคมี
  • ชั้นที่ 2: ห้องเรียนคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, ห้องชมรม To Be Number One
อาคารเรียน 2

อาคารเรียนแบบ 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ 108 (2 ชั้น) ปีที่ก่อสร้าง: พ.ศ. 2536

  • ชั้นที่ 1: สำนักงานผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารงานบุคคล, ฝ่ายบริหารงานวิชาการ, ห้องประชุมธรรมประดิษฐ์, ห้องประชุมไร้พรมแดน
  • ชั้นที่ 2: งานพัสดุและการเงิน, ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, ห้องเรียนภาษาอังกฤษ, ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
อาคารหอประชุมใหญ่ และอาคารพลศึกษา

เป็นอาคารแบบ 100/27 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2555 ใช้สำหรับจัดกิจกรรมของโรงเรียน และใช้จัดการเรียนการสอนดนตรี - พลศึกษา

อาคารฝึกงานและคหกรรม

เป็นอาคารแบบ 102/27 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและคหกรรม

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข