โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช (ม.น.ศ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเลขที่ 128 หมู่ 1 ต.นาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80280

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
Muangnakhonsithammarat School
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.น.ศ. (M.N.S.)
ประเภทโรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
คำขวัญปญฺญา นรา รตนํ
( ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
สีเขียว-ขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เว็บไซต์http://www.mns.ac.th

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา

ปี 2515 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา

ปี 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร แก้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แก้

  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Programme ; SMP) 1 ห้อง
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 9 ห้อง (360 คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แก้

  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ระดับชั้นละ 2 ห้อง (80 คน)
  • แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายสมบูรณ์ สุพรรณอาสต์ ผู้อำนวยการ -
2 นายไสว สุวรรณอักษร ผู้อำนวยการ -
3 นายสถิตย์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ -
4 นายเสถียร สุคนธ์ ผู้อำนวยการ -
5 นายอุทัย เสือทอง ผู้อำนวยการ -
6 นายไสว คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ -
7 นายอุส่าห์ ศิวาโมกข์ ผู้อำนวยการ -
8 นายภักดี ชูหวาน ผู้อำนวยการ -
9 นายณรงค์ ทองขาว ผู้อำนวยการ -
10 นายสุจินต์ พิมเสน ผู้อำนวยการ -
11 นายโชติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ -
12 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการ -
13 ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อำนวยการ -

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แก้

 
ตราประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรัศมีบริเวณยอดพระธาตุ มีชื่อโรงเรียน อยู่ในวงกรมด้านบน และคติพจน์ของโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

สีประจำโรงเรียน เขียว-ขาว

  • ██ สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา
  • ██ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความเป็นคนดีมีวินัย

อาคารและสถานที่ แก้

อาคาร1 ชุ่ม สมพันธ์ เป็นอาคาร2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้

อาคาร2 มิ่งเมือง เป็นอาคาร3ชั้น

อาคาร3 ร่มโพธิ์ เป็นอาคาร3ชั้น

เว็บไซต์เพิ่มเติม แก้