โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (อังกฤษ: Mahidol University International Demonstration School  : MUIDS) เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ต่อไปอีกด้วย

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University International Demonstration School
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นMUIDS
ก่อตั้ง1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ผู้อำนวยการรศ. ดร. วริยา ชินวรรโณ
เว็บไซต์muids.mahidol.ac.th

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 600 คน

ประวัติ แก้

ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม ให้ออกไปรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปณิธาน มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ปัญญาของแผ่นดิน ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับมาตราฐานการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นฐานล่างอันสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของโลก ทางด้านความเชี่ยวชาญ ด้านองค์ความรู้ และด้านภาษา

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553[1]ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 441 โดยมี รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล(ในขณะนั้น) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน(ท่านแรก) โดยโรงเรียนสาธิตนานาชาติ จะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและโดดเด่นด้วยการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลากหลายสาขาจากคณะ/สถาบันและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย อาทิ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

เพื่อสนองตอบต่อการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร สืบค้นความรู้ การเรียนการสอน จึงต้องใช้หลักสูตรนานาชาติ ทั้งเป็นการเตรียมเด็กไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดยนักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีลักษณะของความเป็นไทย แต่สามารถสื่อสารเป็นสากล และคิดวิเคราะห์เป็น ทั้งนี้ นักเรียนยังมีโอกาสเรียนต่อได้ในระดับอุดมศึกษาภาคภาษาไทยในประเทศหรือศึกษาต่อต่างประเทศ โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคณะวิชาที่นักเรียนต้องการสอบเข้า อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ เป็นต้น [2]

ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนครบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายระดับเกรด 10 ถึงเกรด 12 เปิดรับนักเรียนเป็นรุ่นแรก ประมาณ 200 คน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 600 คน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นนอกจากจะมีมาตรฐานการศึกษาซึ่งกำหนดโดยสำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาฐิการแล้วนั้น ยังได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา [3] ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

รายนามผู้อำนวยการ แก้

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการโรงเรียน วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2. ดร. วัลลภา กานต์ประภา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ (รักษาการ) 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 [4]
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วริยา ชินวรรโณ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน [5]

กิจกรรม แก้

 • กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนไร้ผนัง (Week Without Walls)
 • ไหว้ครู (Wai Kru Ceremony)
 • International Day
 • PI Day
 • กิจกรรมกีฬาสี (Sports Day)
 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวันวิชาการ (Science Fair & Vichakarn Day)
 • Battle of the Bands
 • ทัศนศึกษา (Field Trips)
 • Thai College Fair
 • International University Fair
 • Senior Fairwell

พิธีจบการศึกษา แก้

 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เกรด 12) รุ่นที่ 1

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักเรียนที่จบการศึกษารุ่นแรก (ประจำปีการศึกษา 2558) เข้ารับประกาศนียบัตร จากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ซึ่งในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เกรด 12) ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีของนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 อีกด้วย

อ้างอิง แก้

 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๔๑ (๗/๒๕๕๓),จัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล[ลิงก์เสีย]
 2. ประวัติ
 3. ไฟล์:WASC.jpg
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1805/2559 ,แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2173/2559 ,แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559