โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (อังกฤษ: Fangchanupathum School; ชื่อย่อ: ฝ.ช. - FC) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอฝาง[5] และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในอำเภอฝางที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[6]

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์.jpg
เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม
205 หมู่ 7 ถนนโชตนา ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Fangchanupathum School
อักษรย่อ ฝ.ช.
F.C.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 9 มิถุนายน พ.ศ. 2504
ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 00210116
จำนวนนักเรียน 1,650 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
เพลง มาร์ชฝางชนูปถัมภ์[2]
ฝางชนูฯรำลึก[3]
น้ำเงิน-ชมพู[4]
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

 
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี พ.ศ. 2504 โดยอำเภอฝางซึ่งมี ร้อยโทฝาด วัฒนผล เป็นนายอำเภอฝาง นายสวาสดิ์ สุคนธา ศึกษาธิการอำเภอฝางในขณะนั้น นายทองชอบ กินาวงศ์ ผู้อุปการะโรงเรียน ได้ร่วมมือกันหาที่ดินสำหรับที่จะตั้งโรงเรียน โดยได้เลือกเอาที่ดินสงวน ของทางราชการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่า ห่างจากตัวอำเภอฝาง 7 กิโลเมตร ได้มีราษฎรตำบลสันทรายและตำบลแม่สูน ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารชั้นเดี่ยว สร้างด้วยไม่ไผ่ หลังคามุงตองพลวง(ตองตึง) สำหรับห้องเรียน และเปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 1 ห้อง เรียน มีนักเรียน 34 คน มีครูสอน 3 คน และได้แต่งตั้ง นายอินทร์ศวร แย้มแสง ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนฝางศึกษาปราสาท มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์คนแรก ต่อมาได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จันทระ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนกระทั่งกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายดำรง วิวัฒนผล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2504 เป็นต้นมา ต่อมา พ.ศ. 2509 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้ทำหนังสือยื่นต่อนาย อำเภอฝาง ขอกำหนดบริเวณโรงเรียนที่ แน่นอน และได้ล้อมรั้วชั่วคราวรอบอาณาเขต ซึ่งกำหนดเขตโรงเรียนได้ดังนี้ทิศเหนือ ติดซอยเข้าหมู่บ้านสันลมจอย (บ้านสัน หนองเขียว) มีความยาว 338 เมตร ทิศใต้ ติดที่ดินของนางบัวจันทร์ โค้วสุวรรณ และที่ดินของนายไพรัตน์ รัตนพิชัย มีความยาว 338 เมตร ทิศตะวันตก ติดเนินเขาสันป่าฮัก มีความยาว 338 เมตร ทิศตะวันออก ติดถนนโชตนา มีความยาว 250 เมตร พ.ศ. 2521 เนื่องจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษา บริเวณเนื้อที่โรงเรียนไม่เพียงพอ นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำเรื่องขอขยายเนื้อที่ไปทางด้านหลังโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ว่างเปล่าต่อทางอำเภอฝาง และได้รับ อนุมัติในเวลาต่อมา โดยกำหนดเนื้อที่โรงเรียน ทั้งหมด 188 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

ข้อมูลปัจจุบันแก้ไข

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110 โทรศัพท์ 0-5334-6740-1 โทรสาร 0-5334-6741 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 44 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,560 คน ผู้บริหาร 6 คน จำนวนครู 75 คน ลูกจ้างประจำ 10 คน ครูอัตราจ้าง 12 คน พนักงานสำนักงาน 16 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 16 คน โดยมี

  • นายชัยณรงค์ วงษ์เทพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
  • นายชุ่ม คำลือ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
  • นายวันชาติ ศิริภัทรนุกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์แก้ไข

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและข้อบังคับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่ตั้งสำนักงาน ณ อาคารกิจการนักเรียน(อาคาร 07)โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เลขที่ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์แก้ไข

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 ตามความในมาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารกิจการนักเรียน(อาคาร 07) โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เลขที่ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข