โรงเรียนบ้านบ่อพระ

โรงเรียนบ้านบ่อพระ เป็น โรงเรียนประจำหมู่บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบ่อพระเป็นโรงเรียนในกลุ่มคุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง โรงเรียนแบ่งการเปิดการสอนเป็น ระดับประถมศึกษา และระดับก่อนประถมศึกษา[1]

โรงเรียนบ้านบ่อพระ
Ban Bo Phra School
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านบ่อพระ
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.พ.
ประเภทประถมศึกษา
คำขวัญวิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม
สถาปนาพฤษภาคม พ.ศ. 2518
หน่วยงานกำกับโรงเรียนรัฐ สพฐ.อต.เขต 1
ผู้อำนวยการนายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์
สี███ สีฟ้า
เว็บไซต์http://www.bbpc.ob.tc

ประวัติ

แก้

โรงเรียนบ้านบ่อพระ ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2518 เริ่มแรกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงหญ้าคา ไม่มีฝา ที่ก่อสร้างในบริเวณวัดบ้านบ่อพระพุทธลีลา หมู่ที่ 6 (เดิม) ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีแรกโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี นายธีรจิตร แก้วใจ ทำหน้าที่ครูสอนประจำชั้นและครูใหญ่เพียงคนเดียว

 
ป้ายโรงเรียนบ้านบ่อพระ

ต่อมาในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นการภายใน โดยเชิญนายแสน วงศ์วัน ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์มาเป็นประธาน มีจำนวนนักเรียนรวม 38 คน ต่อมาโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนได้อย่างเป็นทางการ ตามหนังสือจังหวัดที่ อต. 29/1637 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2518 และหนังสือที่ อต.51/1637 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยใช้อักษรย่อและหมายเลขโรงเรียนว่า อต.296 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี

พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรกบนพื้นที่ดินของโรงเรียนเองในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านและราษฎร์หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งตะเภาเป็นผู้จองที่ดินผืนนี้ไว้เพื่อจัดสร้างสาธารณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 มีจำนวนที่ดินทั้งหมด 30 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา

พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 โดยให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ( ระบบการศึกษา 6.3.3 )

พ.ศ. 2523 ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 นายทองหลอม ยิ้มเจริญ อาจารย์ 1 ระดับ 4 ครูโรงเรียนวัด ทองเหลือได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อพระ

พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ อต.002 ( ชั้นเดียว ) จำนวน 3 ห้องเรียน

พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526

11 มกราคม พ.ศ. 2534 นายสมพร เฟื่องรอด ครูใหญ่ระดับ 6 โรงเรียนบ้านดงช้างดี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อพระ

พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )

พ.ศ. 2539 นายสมพร เฟื่องรอด ได้ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อพระ

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 นายรัตนศักดิ์ มณีรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนิคมลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อพระ

พฤษภาคม พ.ศ. 2544 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศให้โรงเรียนบ้านเด่นกระต่าย หมู่ 11 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านบ่อพระโดยใช้ชื่อโรงเรียนบ้านบ่อพระสาขาบ้านเด่นกระต่าย

8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในคราวประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกโรงเรียนบ่อพระสาขาบ้านเด่นกระต่าย ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

 
กลุ่มอาคารเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบ่อพระได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา และหมู่ที่ 11 บ้านเด่นกระต่าย ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง

แก้

โรงเรียนบ้านบ่อพระ ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุมีพื้นที่ 29 ไร่ 2 งาน

ลักษณะของพื้นที่ตั้งโรงเรียน เป็นที่ราบขรุขระ พื้นดินเป็นดินลูกรังชุดเชียงคาน เนื้อดินมีปริมาณก้อนกรวดก้อนหินอยู่มาก ดินเชียงคานเหมาะสำหรับทำถนนหรือทำเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เนื้อดินตอนบนหนา ประมาณ 30 เซนติเมตร มีธาตุอาหารน้อยไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ส่วนเนื้อดินตอนล่างลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ลงไปเป็นดินดาน ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประมาณ 14 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ

แก้
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเด่นกระต่าย ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

อาคารสถานที่

แก้
  • อาคารเรียนถาวร รวม 3 หลัง
  • อาคารประกอบ 2 หลัง


สัญลักษณ์

แก้

สีประจำโรงเรียน

แก้

สีฟ้า

อักษรย่อโรงเรียน

แก้

บ.พ.

คติพจน์

แก้

"วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม"

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. กลุ่มอำนวยการงานพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านบ่อพระ.เอกสาร : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านบ่อพระ ประจำปีการศึกษา 2549.อุตรดิตถ์ : โรงเรียนบ้านบ่อพระ, 2550


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

17°37′08″N 100°11′24″E / 17.61891°N 100.18991°E / 17.61891; 100.18991