โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม (อังกฤษ: Doisaketwittayakom) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอดอยสะเก็ด เปิดทำการสอน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 ปัจจุบัน จัดระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนทั้งหมด 91 คน ครู-อาจารย์ 3 คน

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
Doisaketwittayakom
ที่ตั้ง
ข้อมูล
สถาปนา16 พฤษภาคม 2516
หน่วยงานกำกับสพม.34
ผู้อำนวยการนายพิพัฒน์ สายสอน
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์http://doisaket.ac.th

ประวัติ

แก้

การบริหารโรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นลำดับดังนี้

  • พ.ศ. 2516 เปิดเรียนปีแรกอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)เป็นสถานที่เรียน และครูโรงเรียนบ้านเชิงดอยมาช่วยสอน 3 คน โดยมีนายวิรัตน์ แสงสีโสดรักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราครูให้ 3 อัตรามีนายสมบูรณ์ ไชยแก้วรักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ 
  • พ.ศ. 2517 ได้ย้ายทำการสอนที่ สนามกีฬาอำเภอดอยสะเก็ดโดยมีผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินจำนวน 18,000 สร้างอาคารชั่วคราวจำนวน 2 หลัง โดยมีนายศรศักดิ์ คำหอม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
  • พ.ศ. 2518ได้ย้ายมาทำการสอนอยู่ที่ 20 หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ 160 ไร่ 2 งาน โดยมีนายอนันต์ เศรษฐกร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ปกครอง นักเรียน ห้างราน บริษัทต่าง ๆ บริจาคสร้างโรงอาหาร อาคารเรียนชั่วคราว ถังเก็บน้ำฝน สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล

ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนา และปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร และพัฒนาการเรียนการสอน จนกระทั่งโรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายห้องเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 ) จำนวน 2 ห้องเรียนเป็นแบบสหศึกษา มีนักเรียนจำนวน 90 คนโรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงมากขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งปี 2530 ได้รับการปรับปรุงขยายตำแหน่งผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายอำพล บุญอยู่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นคนแรก และได้มีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนจากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียน

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานปีพุทธศักราช 2547, 2552 และ 2556 และในปีพุทธศักราช 2548 ได้เป็นโรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ ต่อมาในปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา และปีพุทธศักราช 2556 ได้เข้าร่วมโครงการ ต้นแบบโรงเรียนสุจริต

อ้างอิง

แก้