โกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Glow Energy Public Company Limited, ชื่อย่อ: GLOW) [2] บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย[3]

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมทรัพยากร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:GLOW)
ก่อตั้งพ.ศ. 2536
สำนักงานใหญ่อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38, 1 พาร์ควิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.[1]
บุคลากรหลัก
นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล (ประธานกรรมการ)
นาย วีระศักดิ์ โฆสิตไพศาล (รองประธานกรรมการ)
นาย ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)
เว็บไซต์http://www.glow.co.th

ประวัติแก้ไข

บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งในชื่อว่า “บมจ. เดอะ โคเจเนอเรชั่น” ในเดือนตุลาคม 2536 ต่อมา เอ็นจี เอส.เอ. และบริษัทลูกของเอ็นจี เอส.เอ. อ้างอิงรวมกันว่า (“เอ็นจี”) ได้ทำการซื้อหุ้นใน บจ. โกลว์ ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2540 และเข้าซื้อหุ้น ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2543 โดยได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเวลาต่อมา ในเดือนธันวาคม 2547 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของ บจ. โกลว์ ซึ่งส่งผลให้ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 และ บจ. โกลว์ เดมิน วอเตอร์ เข้ามารวมอยู่ภายใต้บริษัท

ในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้ง บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง, บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 และ บจ. เก็คโค่-วัน

ในเดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค่-วัน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 660 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ถือหุ้นร้อยละ 65 และ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นร้อยละ 35 ใน บจ. เก็คโค่-วัน

ในเดือนพฤษภาคม 2552 บจ. โกลว์ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 49 ใน บจ. ห้วยเหาะไทย (ห้วยเหาะไทย) และร้อยละ 55 ใน บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ (ไฟฟ้า ห้วยเหาะ) จากเอ็นจี โดยห้วยเหาะไทย เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 25 ดังนั้น จึงส่งผลให้บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในไฟฟ้า ห้วยเหาะ รวมร้อยละ 67.25 ปัจจุบันไฟฟ้า ห้วยเหาะ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังการผลิต 152 เมกะวัตต์ อยู่ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว

ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จาก อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ พีแอลซี (“ไอพีอาร์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในขณะนั้น (โดยเอ็นจี ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ ในเวลาต่อมา) ทั้งนี้ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์ และในเดือนธันวาคม 2554 บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์, บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 13 ตามลำดับ ในปี 2556 โกลว์ เอสพีพี 12 และโกลว์ เอสพีพี 13 ได้โอนกิจการมาไว้กับ โกลว์ เอสพีพี 11 ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ภายใต้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (SEIP) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ในปี 2559 บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ “ESCE” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, WHA Energy และ SUEZ (South East Asia) โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 33 ซึ่ง ESCE ได้จัดตั้งบริษัทลูกจำนวน 3 บริษัท ซึ่ง ESCE ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้แก่ บจ. ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ “CCE” บจ. ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ “RCE” และ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด หรือ “GHW” ซึ่งในปี 2560 CCE ชนะการประมูลเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ

ในปี 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่จอดรถของบริษัทสยามมิชลิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี หรือ “WHA SIL” อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 867.24 kW ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[4]

การประกอบธุรกิจแก้ไข

กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,084 เมกะวัตต์, ไอน้ำ 1,116 ตันต่อชั่วโมง, น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 5,292 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็น 3,400 ตันความเย็น

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยโรงไฟฟ้าในธุรกิจประกอบด้วยโรงไฟฟ้าไอพีพีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ในจังหวัดชลบุรีและระยอง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในจังหวัดระยอง และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็นให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในสองพื้นที่หลัก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง ซึ่งทำการเชื่อมโยงโครงข่ายหน่วยผลิตเข้าด้วยกัน เพื่อให้การจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ยังให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้าสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทโกลว์ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า และส่งผลดีต่อประเทศไทยโดยรวม นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้กลุ่มบริษัทโกลว์และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 792,279,773 54.16%
2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 218,696,260 14.95%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,671,710 7.09%
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,389,015 3.38%
5 สำนักงานประกันสังคม 31,408,000 2.15%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 25,453,355 1.74%
7 นายพิชัย นิธิวาสิน 20,103,100 1.37%
8 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 13,364,068 0.91%
9 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด 12,855,500 0.88%
10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 0.68%
11 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 8,456,900 0.58%
12 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 8,000,000 0.55%

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ตลท.เพิกถอนหุ้นGLOW
  5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม