แม่กลอง เป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย เกิดจากแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยไหลมารวมกันที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร พื้นที่รับน้ำที่ปากแม่น้ำแม่กลอง 30,106 ตารางกิโลเมตร ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีได้อีกชื่อหนึ่งว่า "แม่น้ำราชบุรี"[2]

แม่น้ำแม่กลอง
แม่น้ำราชบุรี
แม่น้ำแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนที่แสดงตำแหน่งแม่น้ำแม่กลอง
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม
ลักษณะทางกายภาพ
ต้นน้ำจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำแควใหญ่กับแม่น้ำแควน้อย
 • ตำแหน่งตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ระดับความสูง28 เมตร (92 ฟุต)
ปากน้ำอ่าวไทย
 • ตำแหน่ง
ตำบลบางจะเกร็งและตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ระดับความสูง
0 เมตร (0 ฟุต)
ความยาว132 กิโลเมตร (82 ไมล์)[1]

แม่น้ำแม่กลองมีพื้นที่ลุ่มน้ำ 30,837 ตารางกิโลเมตร หรือ 19.45 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม บางส่วนของสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 7,973 ล้านลูกบาศก์เมตร

ลุ่มน้ำแม่กลองแบ่งออกเป็นลุ่มน้ำย่อย 14 ลุ่มน้ำย่อย ได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่ (1,445 ตารางกิโลเมตร), ห้วยแม่ละมุง (910 ตารางกิโลเมตร), ห้วยแม่จัน (862 ตารางกิโลเมตร), แม่น้ำแควใหญ่ตอนกลาง (3,380 ตารางกิโลเมตร), แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง (4,094 ตารางกิโลเมตร), ห้วยขาแข้ง (2,320 ตารางกิโลเมตร), ห้วยตะเพียน (2,627 ตารางกิโลเมตร), แม่น้ำแควน้อยตอนบน (3,947 ตารางกิโลเมตร), ห้วยเขย็ง (1,015 ตารางกิโลเมตร), ห้วยแม่น้ำน้อย (947 ตารางกิโลเมตร), ห้วยบ้องตี้ (477 ตารางกิโลเมตร), แม่น้ำแควน้อยตอนกลาง (2,042 ตารางกิโลเมตร), แม่น้ำภาชี (2,453 ตารางกิโลเมตร) และทุ่งราบแม่น้ำแม่กลอง (4,318 ตารางกิโลเมตร)

อ้างอิง แก้

  1. https://www.mwa.co.th/ewtadmin/ewt/mwa_internet_eng/ewt_news.php?nid=281
  2. เสาร์สวัสดี 2, ราชบุรี....ริมนทีที่แม่กลอง. "ประเทศไทยใจเดียว" โดย คมฉาน ตะวันฉาย. กรุงเทพธุรกิจปีที่ 18 ฉบับที่ 916: วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แหล่งข้อมูลอื่น แก้