แมร์ฮัยแรนิค

แมร์ฮัยแรนิค (อาร์มีเนีย: Մեր Հայրենիք; อักษรโรมัน: Mer Hayrenik; แปลว่า ปิตุภูมิของเรา) เป็นชื่อเพลงชาติแห่งประเทศอาร์มีเนียในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มใช้มานับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 โดยประกาศใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในสมัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาร์มีเนีย (พ.ศ. 2461 - 2465) ซึ่งมีชื่อและทำนองเดียวกัน แต่ใช้เนื้อร้องต่างกัน

แมร์ฮัยแรนิค
Մեր Հայրենիք
เนื้อร้องมิคาเอล นาลาบาเดียน
ทำนองบาร์เซกค์ คานาชยาน
รับไปใช้1918
รับไปใช้ใหม่1991
เลิกใช้1922
ตัวอย่างเสียง
แมร์ฮัยแรนิค (บรรเลง)

เนื้อร้องเดิมเป็นบทกวีซึ่งประพันธ์โดยมิคาเอล นาลาบาเดียน (Mikael Nabandian, พ.ศ. 2372 - 2409) ภายหลังจึงมีการแต่งทำนองประกอบโดยบาร์เซกค์ คานาชยาน (Barsegh Kanachyan, พ.ศ. 2428 - 2510)

สถานภาพการเป็นเพลงชาติอาร์มีเนียแก้ไข

เนื้อร้องแก้ไข

คำแปล

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան՝ երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուրր ազգի
Ազատության կը զոհվի։

Mer Hayrenikʿ, azat ankax,
Or aprel ē daredar
Yur vordikʿə ard kančʿum en
Azat, ankax Hayastan.

Aha ełbayr kʿez mi droš,
Vor im jeṙkʿov gorcecʿi
Gišernerə es kʿun čʿeła,
Artasukʿov lvacʿi.

Nayir nran erekʿ guynov,
Nvirakan mer nšan
Tʿoł pʿołpʿołi tʿšnamu dem
Tʿoł mišt panca Hayastan.

Amenayn teł mahə mi ē
Mard mi angam pit meṙni,
Baycʿ erani, or yur azgi
Azatutʿyan kzohvi.

[mɛɹ hɑjɾɛnikʰ | ɑzɑt ɑnkɑχ |]
[voɹ ɑpɾɛl ɛ dɑɾɛdɑɹ]
[juɹ voɾdikʰə ɑɾd kɑnt͡ʃʰum ɛn]
[ɑzɑt | ɑnkɑχ hɑjɑstɑn ‖]

[ɑhɑ jɛʁbɑjɹ kʰɛz mi dɾoʃ |]
[voɹ im d͡zɛrkʰov goɾt͡sˀɛt͡sʰi]
[giʃɛɾnɛɾə jɛs kʰun t͡ʃʰɛʁɑj |]
[ɑɾtɑsukʰov ləvɑt͡sʰi ‖]

[nɑjiɹ nɾɑn jɛɾɛkʰ gujnov |]
[nviɾɑkɑn mɛɹ nʃɑn]
[tʰoʁ pʰoʁpʰoʁi tʰʃnɑmu dɛm]
[tʰoʁ miʃt pɑnt͡sˀɑ hɑjɑstɑn ‖]

[ɑmɛnɑjn tɛʁ mɑhə mi ɛ]
[mɑɾd mi ɑngɑm pit mɛrni |]
[bɑjt͡sʰ jɛɾɑni | voɹ juɹ ɑzgi]
[ɑzɑtutʰjɑn kəzohvi ‖]

ปิตุภูมิของเรา ความเสรี เอกราช
เคยดำรงมานานนับศตวรรษ
บัดนี้ถึงเวลารวมลูกหลานของชาติ
ไปสู่ความเสรี เอกราชแห่งอาร์มีเนีย

นี้คือธงเพื่อพวกท่าน พี่น้องของข้าเอย
ธงซึ่งข้าเป็นผู้เย็บไว้
ด้วยเวลานานนับราตรีที่ไม่ได้หลับใหล
และอาบไว้ด้วยน้ำตาของข้า

จงมองดูที่ผืนธงไตรรงค์
สัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของเรา
จงเปล่งประกายต่อต้านศัตรู
ขอให้อาร์มีเนียจงรุ่งเรืองชั่วกาลนาน

ความตายอยู่ที่ไหนก็ไม่ต่างกัน
มนุษย์เกิดมาก็ตายเพียงหนเดียว
จงอวยพรแด่ผู้ที่ตาย
เพื่อให้ชาติของเขามีความเป็นไท

บทร้องต้นฉบับแก้ไข

แมร์ฮัยแรนิค เนื้อร้องบทที่ 1, 3, 4 และ 6 ของบทกวีดั้งเดิมที่ชื่อว่า เด็กผู้หญิงแห่งอิตาลี (The Song of an Italian Girl).

บทกวีดั้งเดิม
(บทที่ 1, 3, 4 และ 6)
ปริวรรตเป็นเป็นอักษรโรมัน สัทอักษรสากล คำแปล[1]

Մեր հայրենիք, թշուառ, անտէր,
Մեր թշնամուց ոտնակոխ,
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Հանել իւր վրէժ, քէն ու ոխ:

Ահա՛, եղբայր, քեզ մի դրoշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի։

Նայի՛ր նորան, երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան,
Թո՛ղ փողփողի թշնամու դէմ,
Թո՛ղ կործանուի Աւստրիան:

Ամենայն տեղ մահը մի է,
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի.
Բայց երանի՜, որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

Mer Hayrenik’, t’shuarr, anter,
Mer t’shnamuts’ votnakokh,
Yur vordik’ё ard kanch’um e
Hanel iwr vrezh, k’en u vokh:

Aha yeghbayr k’ez mi drosh,
Zor im dzer’k’ov gortsets’i
Gishernerë yes k’un ch’egha,
Artasuk’ov lvats’i.

Nayir nran yerek’ guynov,
Nvirakan mek’ nshan
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamu dem
T’vo՛gh kortsanui Awstrian:

Amenayn tegh mahë mi e
Mard mi angam pit mer’ni,
Bayts’ yerani, vor yur azgi
Azatut’yan kzohvi.

ปิตุภูมิของเรา, miserable, abandoned,
That has downtrodden by his enemies,
บัดนี้ถึงเวลารวมลูกหลานของชาติ
To take revenge, spite and malice.

นี้คือธงเพื่อพวกท่าน พี่น้องของข้าเอย
ธงซึ่งข้าเป็นผู้เย็บไว้
ด้วยเวลานานนับราตรีที่ไม่ได้หลับใหล
และอาบไว้ด้วยน้ำตาของข้า.

จงมองดูที่ผืนธงไตรรงค์
สัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของเรา
จงเปล่งประกายต่อต้านศัตรู
ขอให้ออสเตรียจงพินาศชั่วกาลนาน.[a]

ความตายอยู่ที่ไหนก็ไม่ต่างกัน
มนุษย์เกิดมาก็ตายเพียงหนเดียว
จงอวยพรแด่ผู้ที่ตาย
เพื่อให้ชาติของเขามีความเป็นไท.

เชิงอรรถ

อ้างอิงแก้ไข

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ English version

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข