บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แกมีโทไซต์ (อังกฤษ: gametocyte) หมายถึงเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งตัวแบบไมโทซิสแล้วได้แกมีโทไซต์อื่น หรือแบ่งตัวแบบไมโอซิสแล้วได้เป็นแกมีทิด (gametid) ในกระบวนการการเกิดเซลล์สืบพันธุ์ (gametogenesis) แกมีโทไซต์ในเพศผู้เรียกว่าสเปอร์มาโทไซต์ (spermatocyte) ส่วนในเพศเมียเรียกว่าโอโอไซต์ (oocyte)[ต้องการอ้างอิง]

แกมีโทไฟต์อยู่ในแถวแรกและแถวที่สอง