แกมีทิด (อังกฤษ: gametid) คือเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นผลมาจากการแบ่งตัวแบบไมโอซิสของแกมีโทไซต์ (gametocyte) ในการเกิดเซลล์สืบพันธุ์ (gametogenesis) แกมีทิดในเพศผู้เรียกว่าสเปอร์มาทิด (spermatid) ส่วนในเพศเมียเรียกว่าโอโอทิด (ootid)