เรซินแลกเปลี่ยนไอออน

เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (อังกฤษ: Ion Exchange Resin) ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม คือ polymer ที่ไม่ละลายน้ำที่มีสมบัติแลกเปลี่ยนอิออนได้

ส่วนประกอบแก้ไข

  • matrix เป็น three dimension crosslinked copolymer อาจเกิดจาก divinylbenzene (DVB) และ polystyrene
  • ion exchangeable group ส่วนนี้มีหมู่เคมีที่แตกตัวได้เป็นเป็น cation หรือ anion เรียกว่า fixed ion bทั้งสองส่วนยึดติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์

fixed ion จะจับกับ counterion ด้วย electrostatic attraction counterion สามารถแลกเปลี่ยน ion กับ counterion อื่นได้ การบรรจุยาเข้าไปในเรซินแลกเปลี่ยนอิออนมี สอง วิธี คือ batch technique ตัวอย่างยาที่ใช้เรซินแลกเปลี่ยนอิออน เช่น Mucosta

การแบ่งกลุ่มแก้ไข

สามารถแบ่งได้เป็น

  • Cationic exchange resin
  • Anionic exchange resin