เฟมโตลิตร (อังกฤษ: femtolitre; femtoliter) เป็นหน่วยเมตริกของปริมาตร มีค่าเท่ากับ 10−15 ลิตร สามารถใช้ตัวย่อว่า fL หรือ fl หนึ่งเฟมโตลิตรมีค่าเท่ากับ 1 ลูกบาศก์ไมโครเมตร (1 μm3)