เทศบาลตำบลวังบงค์

เทศบาลตำบลในอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

เทศบาลตำบลวังบงค์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสำนักขุนเณร (บริเวณรอบนอก) เดิมชื่อ "องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักขุนเณร" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลวังบงค์" และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้จัดตั้งเป็น "เทศบาลตำบลวังบงค์" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วังบงค์
จังหวัดพิจิตร
อำเภอดงเจริญ
ตำบลสำนักขุนเณร (บางส่วน)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเกรียงไกร ตั้งวิถีชีวิต
พื้นที่
 • ทั้งหมด33.49 ตร.กม. (12.93 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)[ต้องการอ้างอิง]
 • ทั้งหมด4,140 คน
 • ความหนาแน่น120 คน/ตร.กม. (320 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
111 หมู่ 4 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
เว็บไซต์www.wangbong.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาล เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน 4 สาย คือคลองห้วยแห็ง คลองลำประดา คลองวังบงค์และคลองไดลำพอน

ประชากรและการแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลวังบงค์มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 3,450 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกข้าวเป็นหลัก หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

  1. หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย
  2. หมู่ที่ 3 บ้านวังหินแรง
  3. หมูที่ 4 บ้านกุระกำ
  4. หมู่ที่ 5 บ้านวังบงค์
  5. หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน
  6. หมู่ที่ 7 บ้านกุดประดู่
  7. หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดไร
  8. หมู่ที่ 9 บ้านไดผักแว่น
  9. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแห้ง
  10. หมู่ที่ 11 บ้านวังไม้ลาย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข