เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

เทศบาลตำบลในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
ระวังสับสนกับ เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางม่วง เฉพาะหมู่ที่ 1, 3-11, 13-15 และบางส่วนของหมู่ที่ 12 (นอกเขตเทศบาลตำบลบางม่วง)

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสุพจน์ ธูปแพ
พื้นที่
 • ทั้งหมด11.21 ตร.กม. (4.33 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด16,962 คน คน
 • ความหนาแน่น1,513.11 คน/ตร.กม. (3,918.9 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 6 ซอยบางม่วง-บางคูลัด 15/1 (เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง) ถนนบางม่วง-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์0 2443 7370-1
โทรสาร0 2443 6385
เว็บไซต์www.bangmoung.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วงเดิมมีฐานะเป็น สภาตำบลบางม่วง ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 จากนั้นได้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา

อนึ่ง ในการยกฐานะเป็นเทศบาลได้เปลี่ยนชื่อองค์กรจาก "บางม่วง" เป็น "บ้านบางม่วง" เพื่อไม่ให้มีชื่อซ้ำกับเทศบาลตำบลบางม่วง (บริเวณบางใหญ่เก่า) ที่มีอยู่แต่เดิม โดยใช้ชื่อเทศบาลตามชื่อหมู่บ้านบางม่วง (ได้แก่ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางม่วง ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ซึ่งเป็นชื่อที่มีประชาชนเห็นชอบมากที่สุดจากชื่อที่ให้เลือกทั้งหมด 8 ชื่อ

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วงได้กำหนดให้ใช้รูปวัดปรางค์หลวงเป็นตราสัญลักษณ์ของเทศบาล เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่คู่ท้องถิ่น

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

เขตเทศบาลตำบลบ้านบางม่วงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ประชากรแก้ไข

อาชีพหลักของประชากรในถิ่นนี้คือเกษตรกรรม เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองไหลผ่านหลายสายทำให้พื้นที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้ยังมีอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และทำงานเอกชนในท้องที่ข้างเคียง และบางส่วนเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานคร

นอกจากประชากรที่มีข้อมูลตามทะเบียนบ้านในตำบลบางม่วงแล้ว ยังมีประชากรแฝง (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตอื่น) ที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

การคมนาคมแก้ไข

 • ถนนกาญจนาภิเษก
 • ถนนบางใหญ่-บางคูลัด (ซอยกันตนา)
 • ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ซอยวัดพระเงิน)
 • ถนนบางม่วง-ศาลายา

สาธารณูปโภคแก้ไข

 • ไฟฟ้า อยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
 • ประปา อยู่ในเขตการประปานครหลวง สาขาบางใหญ่
 • โทรศัพท์ อยู่ในเขตองค์การโทรศัพท์ เขตบางบัวทอง
 • การแพทย์ มีโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งของรัฐบาล เช่น โรงพยาบาลบางใหญ่ และโรงพยาบาลของเอกชน
 • ไปรษณีย์ ดำเนินการโดยที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่

การศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนวัดพระเงิน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดพระเงิน)
 • โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์)
 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • วัดปรางค์หลวง
 • โรงพยาบาลบางใหญ่
 • โรงถ่ายกันตนา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข