เทศบาลตำบลท่ายาง (จังหวัดเพชรบุรี)

เทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่ายาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท่ายาง ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 71 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499[1] ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 [2]

เทศบาลตำบลท่ายาง (จังหวัดเพชรบุรี)
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท่ายาง (จังหวัดเพชรบุรี)
ตรา
คำขวัญ: กล้วยหอมทองเลื่องชื่อ มะนาวคือพืชเศรษฐกิจ ย่านการค้าพาณิชย์ เมืองสุจริตชน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางนฤมล วิบูลย์ศิริชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด79 ตร.กม. (31 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด28,527
 • ความหนาแน่น361 คน/ตร.กม. (930 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์0 3246 3000-2
โทรสาร0 3246 1546
เว็บไซต์http://www.thayang.org/ www.thayang.org/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สภาพทั่วไป/ลักษณะภูมิประเทศแก้ไข

เทศบาลตำบลท่ายางเป็นเทศบาลชั้น 3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่ายาง ตำบลท่าคอย และตำบลท่าไม้รวกบางส่วน มีพื้นที่ 79 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,375 ไร่ ระยะห่างจากกรุงเทพ 134 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทางด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร เพราะมีแม่น้ำเพชรบุรีและคลองชลประทาน สาย 1, 2, 3 ไหลผ่าน ประกอบกับทางด้านตะวันตกมีทิวเขาสลับซับซ้อน คือ ทิวเขาตะนาวศรี ทำให้เกิดเป็นพรมแดนกั้นทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไว้ได้บ้าง

อาณาเขต

รายละเอียดเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อยู่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอนที่ 72 ลงวันที่ 16 กันยายน 2501 มีรายละเอียดด้านอาณาเขตดังนี้

  • ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก ของปากห้วยยางตรงที่บรรจบกับฝั่งใต้ของแม่น้ำเพชรบุรี จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝั่งใต้ของแม่น้ำเพชรบุรีไปทางตะวันออกถึงปากคลองม่วงงามตรงที่บรรจบกับฝั่งใต้ของแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2 (ติดต่อตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด)
  • ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากยอดเขากระจิวเป็นหลักเขตที่ 4 จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงฝั่งตะวันออกของห้วยยาง (ติดต่อตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ)
  • ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงฟากเหนือของถนนเพชรเกษม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 189.600 ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 (ติดต่อตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง)
  • ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามฝั่งตะวันออกของห้วยยางไปทางทิศตัวันออกเฉียงเหนือจนบบรจบกับหลักเขตที่ 1 (ติดต่อตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง)

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลท่ายาง มีประชากรทั้งสิ้น 28,527 คน แบ่งเป็นชาย 13,660 คน หญิง 14,867 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 9,054 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 361 คนต่อตารางกิโลเมตร

 
แผนที่เขตสุขาภิบาลท่ายาง ซึ่งภายหลังได้ยกฐานเป็นเทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 71 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
  2. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

ดูเพิ่มแก้ไข